รหัสแผ่น CD207 พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ แผ่นที่ 1
วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
 
MP3 บันทึกที่  56 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 17 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ต้นฉบับเดิมจัดทำโดยพระพรชัย ( วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ )
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

วันที่เทศน์

เวลา / นาที

001 อุบายละสังขารรูปนาม

5 กค 29

(63:10)

002 อนุบุพพิกถา

5 กย 29

(31:09)

003 สติปัฏฐานสี่

-

(31:01)

004 อานุภาพขันติธรรม

-

(44:06)

005 พิจารณารูปธรรม นามธรรม

20 เมย 32

(54:19)

006 ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา

29 เมย 30

(26:26)

007 เกิดแล้วดับ

-

(31:18)

008 จิตนี้เป็นของฝึกยาก

18 มค 31

(29:13)

009 ธรรมบรรยายวันอุโบสถ

-

(29:19)

010 ฝึกตายก่อนตาย

12 มิย 34

(44:32)

011 อุบายชำระจิต

17 มิย 30

(48:16)

012 ควรฝึกจิตอย่าให้เกาะของไม่เที่ยง

13 มิย 30

(60:07)

013 เทศน์อบรม

16 มิย 30

(57:24)

014 เจริญอสุภะ ชำระจิตด้วยศีล

17 มิย 30

(57:41)

015 โทษของการไม่ฝึกจิต

20 มิย 30

(28:22)

016 อุบายแก้ไขจริตนิสัยของตนให้ดีขึ้น

20 มิย 30

(61:29)

017 ธรรมเป็นเครื่องชำระจิตให้สะอาด

21 มิย 30

(61:50)

018 เมียน้อย เมียหลวง

3 กค 30

(31:38)

019 ไม่ยอมละ

3 กค 30

(29:12)

020 ความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนา

6 กค 31

(31:26)

021 อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่สี่อย่าง

7 กค 31

(31:04)

022 ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

7 กค 30

(28:03)

023 เทศน์อบรม

7 กค 30

(29:30)

024 ข้อปฏิบัติในศาสนา

9 กค 30

(58:51)

025 สอนให้รู้เท่าทันทุกข์ตามความเป็นจริง

15 กค 30

(50:58)

026 อย่าชิงสุกก่อนห่าม

17 กค 30

(60:12)

027 เตรียมพร้อมอยู่เสมอ

22 กค 30

(61:15)

028 ปัญญาสอนจิต

29 กค 30

(60:19)

029 สอนให้ละชั่วทำความดี

27 สค 31

(27:36)

030 จงตั่งใจทำความเพียร

20 กค 30

(31:17)

031 ให้เอาบุญเอาคุณเป็นเครื่องอยู่

31 กค 31

(30:47)

032 ขันติเป็นกำลังของนักพรต

31 กค 30

(58:53)

033 ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

1 สค 30

(29:00)

034 ธรรมเทศนาตอนเช้า

-

(31:11)

035 สอนให้ละความเห็นผิด

4 สค 30

(30:02)

036 ศรัทธาและปัจจัยแห่งชีวิต

-

(29:30)

037 นิวรณ์เป็นธรรมเครื่องกั้นจิต

10 สค 30

(56:32)

038 ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง

10 สค 31

(31:23)

039 วิสัยนักปราชญ์

1 ธค 30

(26:45)

040 ธรรมะบรรยาย

18 สค 30

(31:04)

041 อบรมภิกษุสามเณร

18 สค 30

(26:17)

042 โทษแห่งความรัก

20 สค 30

(30:44)