รหัสแผ่น CD218 พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ทองอินทร์ กุสลจิตฺโต
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
   
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

เวลา / นาที

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

เวลา / นาที

01 อาการของจิต

(46:14)

18 เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้า

(37:24)

02 เอกัคคตาจิต

(33:37)

19 ปริยัติ ปฎิบัติ

(38:05)

03 ผูกจิตดูทุกข์

(40:16)

20 ทานมัย ศีลมัย ภาวนามัย

(58:19)

04 ไตรลักษณ์เกิดที่จิต

(39:56)

21 หลักพระพุทธศาสนา

(53:09)

05 อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

(37:39)

22 ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนา

(33:24)

06 สังวรปธาน

(42:48)

23 ศีลสังวร น้อมใจ ระวังจิต

(57:25)

07 สัมมาสติ

(53:27)

24 ตั้งมั่นในสัจจธรรม

(39:36)

08 พิจารณากายให้ถึงใจ

(47:08)

25 ตามรอยพระอริยเจ้า

(54:59)

09 อริยมรรคลงที่ใจ

(45:19)

26 แนวทางแห่งความหลุดพ้น

(25:46)

10 พิจารณาธรรมโดยละเอียด

(35:24)

27 ปฎิบัตืเพื่อความหลุดพ้น

(51:56)

11 อริยสัจ 4

(41:17)

28 อุบายพ้นทุกข์

(66:04)

12 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

(33:36)

29 วิบากกรรม

(34:52)

13 อารมณ์ที่ปรุงเแต่ง

(44:45)

30 สัจจะอธิฐาน

(33:02)

14 ความทุกข์

(50:34)

31 กรรมฐานสี่

(40:38)

15 พิจารณาความตาย

(41:53)

32 สตืปัฏฐานสี่

(55:32)

16 อสุภะกรรมฐาน

(37:06)

33 จิต-เจตสิกเครื่องประกอบใจ

(50:07)

17 อายุของเทวดา

(51:09)