รหัสแผ่น CD215 พระธรรมเทศนา โดย พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สำหรับผู้สนใจศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่เน้นความรู้สึกตัว เรียบง่าย และลัดสั้น
             
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 8 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
ท่านสามารถรับฟังแบบ ONLINE หรือ DOWNLOAD ได้ที่นี่
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ โยฯ
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นที่ 1 มีดังนี้

00.Buddha.mp3

2545 m12 d27.mp3

2546 m04 d10 A.mp3

2545 m04 d06 A.mp3

2546 m01 d02.mp3

2546 m04 d10 B.mp3

2545 m04 d06 B.mp3

2546 m03 d01 A.mp3

2546 m05 d03 A.mp3

2545 m07 d07 A.mp3

2546 m03 d01 B.mp3

2546 m05 d03 B.mp3

2545 m07 d07 B.mp3

2546 m03 d02 A.mp3

2546 m05 d03 C.mp3

2545 m07 d14 A.mp3

2546 m03 d02 B.mp3

2546 m05 d03 D.mp3

2545 m07 d14 B.mp3

2546 m03 d08.mp3

2546 m05 d09 A.mp3

2545 m08 d25.mp3

2546 m03 d09 A.mp3

2546 m05 d09 B.mp3

2545 m10 d26 A.mp3

2546 m03 d09 B.mp3

2546 m06 d01 A.mp3

2545 m10 d26 B.mp3

2546 m03 d30 A.mp3

2546 m06 d01 B.mp3

2545 m10 d26 C.mp3

2546 m03 d30 B.mp3

2546 m06 d01 C.mp3

2545 m11 d17 A.mp3

2546 m03 d31 A.mp3

2546 m06 d29.mp3

2545 m11 d17 B.mp3

2546 m03 d31 B.mp3

2546 m07 d06.mp3

2545 m12 d24 A.mp3

2546 m03 d31 C.mp3

A วิมุตติปฏิปทา.chm

2545 m12 d24 B.mp3

2546 m03 d31 D.mp3

B อ่านวิถีแห่งความรู้แจ้ง

 

 

C ประทีปส่องธรรม.chm

   
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นที่ 2 มีดังนี้

00.Buddha.mp3

2546 m10 d19 B.mp3

2547 m01 d10 B.mp3

2546 m07 d26 A.mp3

2546 m11 d01 A.mp3

2547 m01 d16 A.mp3

2546 m07 d26 B.mp3

2546 m11 d01 B.mp3

2547 m01 d16 B.mp3

2546 m08 d12 A.mp3

2546 m11 d22 A.mp3

2547 m01 d23 A.mp3

2546 m08 d12 B.mp3

2546 m11 d22 B.mp3

2547 m01 d23 B.mp3

2546 m08 d23 A.mp3

2546 m12 d21 A.mp3

2547 m01 d25 A.mp3

2546 m08 d23 B.mp3

2546 m12 d21 B.mp3

2547 m01 d25 B.mp3

2546 m09 d06 A.mp3

2546 m12 d30 A.mp3

2547 m02 d01 A.mp3

2546 m09 d06 B.mp3

2546 m12 d30 B.mp3

2547 m02 d01 B.mp3

2546 m09 d27 A.mp3

2546 m12 d7 A.mp3

2547 m02 d08 A.mp3

2546 m09 d27 B.mp3

2546 m12 d7 B.mp3

2547 m02 d08 B.mp3

2546 m10 d02.mp3

2547 m01 d01.mp3

A วิมุตติปฏิปทา.chm

2546 m10 d12.mp3

2547 m01 d03.mp3

B อ่านวิถีแห่งความรู้แจ้ง

2546 m10 d19 A.mp3

2547 m01 d10 A.mp3

C ประทีปส่องธรรม.chm

   
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นที่ 3 มีดังนี้

00.Buddha.mp3

2547 m05 d05 B.mp3

2547 m09 d11 B.mp3

2547 m02 d09 A.mp3

2547 m05 d16 A.mp3

2547 m09 d18 A.mp3

2547 m02 d09 B.mp3

2547 m05 d16 B.mp3

2547 m09 d18 B.mp3

2547 m02 d15 A.mp3

2547 m06 d13 A.mp3

2547 m09 d19 A.mp3

2547 m02 d15 B.mp3

2547 m06 d13 B.mp3

2547 m09 d19 B.mp3

2547 m03 d05 A.mp3

2547 m06 d21 A.mp3

2547 m10 d03 A.mp3

2547 m03 d05 B.mp3

2547 m06 d21 B.mp3

2547 m10 d03 B.mp3

2547 m03 d14 A.mp3

2547 m07 d04 A.mp3

2547 m10 d31 A.mp3

2547 m03 d14 B.mp3

2547 m07 d04 B.mp3

2547 m10 d31 B.mp3

2547 m04 d06 A.mp3

2547 m07 d31 A.mp3

A วิมุตติปฏิปทา.chm

2547 m04 d06 B.mp3

2547 m07 d31 B.mp3

B อ่านวิถีแห่งความรู้แจ้ง

2547 m04 d16 A.mp3

2547 m08 d14 A.mp3

C ประทีปส่องธรรม.chm

2547 m04 d16 B.mp3

2547 m08 d14 B.mp3

 

2547 m05 d05 A.mp3

2547 m09 d11 A.mp3

 

   
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นที่ 4 มีดังนี้

00.Buddha.mp3

2548 m02 d13 B.mp3

2548 m03 d30 B.mp3

2547 m11 d21 A.mp3

2548 m02 d23 A.mp3

2548 m04 d03 A.mp3

2547 m11 d21 B.mp3

2548 m02 d23 B.mp3

2548 m04 d03 B.mp3

2547 m12 d05.mp3

2548 m02 d26 A.mp3

2548 m04 d23 A.mp3

2547 m12 d19 A.mp3

2548 m02 d26 B.mp3

2548 m04 d23 B.mp3

2547 m12 d19 B.mp3

2548 m03 d06 A.mp3

2548 m05 d05 A.mp3

2548 m01 d16 A.mp3

2548 m03 d06 B.mp3

2548 m05 d05 B.mp3

2548 m01 d16 B.mp3

2548 m03 d06 C.mp3

2548 m05 d18 A.mp3

2548 m01 d22 A.mp3

2548 m03 d13 A.mp3

2548 m05 d18 B.mp3

2548 m01 d22 B.mp3

2548 m03 d13 B.mp3

2548 m05 d23 A.mp3

2548 m01 d30 A.mp3

2548 m03 d13 C.mp3

2548 m05 d23 B.mp3

2548 m01 d30 B.mp3

2548 m03 d18 A.mp3

A วิมุตติปฏิปทา.chm

2548 m02 d06 A.mp3

2548 m03 d18 B.mp3

B อ่านวิถีแห่งความรู้แจ้ง

2548 m02 d06 B.mp3

2548 m03 d18 C.mp3

C ประทีปส่องธรรม.chm

2548 m02 d13 A.mp3

2548 m03 d30 A.mp3