รหัสแผ่น CD214 พระธรรมเทศนา โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ปี2532-36
วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
             
   
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ ปิยมงคล piyamongol@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

วันที่บรรยาย

เวลา / นาที

01 ปฎิบัติธรรมให้ถูกทาง 1

090232

(60:47)

02 ปฎิบัติธรรมให้ถูกทาง 2

090232

(60:39)

03 พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ 1

160834

(62:02)

04 พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ 2

160834

(62:26)

05 พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ 3

160834

(62:01)

06 พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ 4

160834

(62:15)

07 พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ 5

160834

(30:52)

08 การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย

060635

(62:39)

09 ธรรมประจำใจของผู้ที่มีใจยิ่งใหญ่

131135

(58:55)

10 งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

171135

(47:31)

11 นิเวศวิทยาตามหลักพุทธศาสตร์ 1

280236

(60:35)

12 นิเวศวิทยาตามหลักพุทธศาสตร์ 2

280236

(61:54)

13 นิเวศวิทยาตามหลักพุทธศาสตร์ 3

280236

(61:08)

14 นิเวศวิทยาตามหลักพุทธศาสนา 4

280236

(61:24)

15 นิเวศวิทยาตามหลักพุทธศาสนา 5

280236

(62:18)

16 นิเวศวิทยาตามหลักพุทธศาสนา 6

280236

(54:27)

17 พุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 1

190336

(60:41)

18 พุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 2

190336

(60:53)

19 พุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 3

190336

(63:29)

20 พุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 4

190336

(61:26)

21 พุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 5

190336

(30:57)

22 ความสุข

031136

(59:41)