รหัสแผ่น CD196 CAI - MULTIMEDIA พระพุทธประวัติ
จัดทำโดยคุณ เวทย์ บรรณกรกุล
                   
เล่นได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรเท่านั้น จำนวน 1 แผ่น
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ โชโฮ
webmaster@worldbuddhism.net
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
     
 
       
 
       
 
    ทางเว็บซีดีธรรมะได้รับมอบต้นฉบับจากทางเว็บไซต์ส่วนธรรมนิเทศ ขอมอบธรรมบรรณาการ แด่ท่านสาธุชนทั้งหลาย เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วย "CD - ROM โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน CAI -MULTIMEDIA พระพุทธประวัติ" ซึ่งเป็นโปรแกรม CAI ที่อาจารย์ เวทย์ บรรณกรกุล (อดีตพระมหาเวทย์ วรัญญู ป.ธ. ๙) ได้เขียนขึ้น เพื่อน้อม บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้า และเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง      
           
    โปรแกรม CAI พระพุทธประวัตินี้ ใช้สำหรับศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ ตั้งแต่ต้น คือ พระพุทธประวัติตั้งแต่ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน โดยอ้างอิงเนื้อหาจากคัมภีร์ ตำราต่างๆ ซึ่งมีความถูกต้อง และมีเนื้อน่าสนใจ มีทั้งภาพประกอบ เนื้อหา และเสียงอ่าน ในแต่ละหน้าของโปรแกรม จะมีเสียงเพลง ประกอบอย่างไพเราะ ทำให้เกิดสมาธิในการเรียนรู้จากโปรแกรม นอกจากนั้นในแต่ละบทเรียน ก็จะมีแบบทดสอบความรู้ให้ด้วย นับว่าเป็นโปรแกรม ที่เหมาะกับเยาวชน และผู้สนใจในพระพุทธศาสนา ในการที่จะศึกษาเรียนรู้พระพุทธประวัติ ของพระศาสดาผู้ให้กำเนิดพระพุทธศาสนา อันจะนำไปสู่ อจลศรัทธา และความสนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาในด้านอื่นๆให้ยิ่งขึ้นไป      
           
    โปรแกรมนี้ พระอาจารย์มหาโชว์ ทสฺสนีโยได้รับถวายมาจำนวนหนึ่ง และทางเว็บไซต์ส่วนธรรมนิเทศ ได้รับมาจำนวนหนึ่ง เพื่อมอบเป็นธรรมบรรณาการ และ เผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง และผู้ที่ได้นำไปศึกษา คงจักได้อนุโมทนาสาธุการ ในความวิริยะอุตสาหะ และความศรัทธาของผู้เขียนโปรแกรมนี้ คือ อาจารย์เวทย์ บรรณกรกุล ในการที่ได้พากเพียรจัดทำ เขียนระบบโปรแกรมขึ้นมา พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องที่สุด และเกิดประโยชน์ ต่อผู้ศึกษามากที่สุด