รหัส CD103 ธรรมบท ( เสียงอ่าน ) โดย พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธาน
             
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ สม somct@se-ed.net
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

01 พระจักขุบาล.mp3

072 ความเร่าร้อนไม่มีแก่ใคร.mp3

02 มัทฐกุณฑลี.mp3

073 เหมือนทางไปของนกในอากาศ.mp3

03 พระติสสะ.mp3

074 ร่องรอยของผู้สิ้นอาสวะ.mp3

04 กาลียักษิณี.mp3

075 ภิกษุผู้เป็นที่รักของเทวดา.mp3

05 ภิกษุชาวโกสัมพี.mp3

076 ผู้มีวัตรดี.mp3

06 พระจุลกาฬ - พระมหากาฬ.mp3

077 ใจเป็นประธาน.mp3

07 ผู้ควรและไม่ควรแก่ผ้ากาสายะ.mp3

078 ผู้ไม่เชื่อง่าย.mp3

08 ทางอันให้พบสิ่งอันเป็นสาระ.mp3

079 สถานที่อันน่ารื่นรมย์.mp3

09 ราคะกับจิต.mp3

080 ป่าเป็นที่รื่นรมย์ของผู้ไม่แสวงหากาม.mp3

10 ผู้เศ้ราโศกในโลกทั้งสอง.mp3

081 แม้พูดตั้งพัน.mp3

11 ผู้บรรเทิงในโลกทั้งสอง.mp3

082 คาถาพัน.mp3

12 ผู้ต้องเดือดร้อนในโลกทั้งสอง.mp3

083 ยอดนักรบในสงคราม.mp3

13 ผู้เพลิดเพลินในโลกทั้งสอง.mp3

084 ความชนะที่ไม่กลับแพ้อีก.mp3

14 ผู้มีส่วนแห่งสามัญผล.mp3

085 การบูชาท่านที่ควรบูชา.mp3

15 ผู้ไม่ตาย.mp3

086 การบำเรอไฟ.mp3

16 ธรรมเป็นเหตุให้ยศเจริญ.mp3

087 ท่านผู้ดำเนินตรง.mp3

17 การทำที่พึ่งด้วยธรรม.mp3

088 ธรรมเป็นเหตุให้อายุยืน.mp3

18 ทางแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์.mp3

089 ความประเสริฐของผู้มีศีล.mp3

19 ปัญญาเพียงดังปราสาท.mp3

090 อธิมุตตกะสามเณร.mp3

20 ผู้ตื่นอยู่เสมอ.mp3

091 ชีวิตของผู้มีความเพียร.mp3

21 บัณฑิตสรรเสริญความไม่ประมาท.mp3

092 ชีวิตของผู้เห็นความเกิดความดับ.mp3

22 สักกปัญหสูตร.mp3

093 ผู้เห็นอมตะบท.mp3

23 ผู้เห็นภัยในความประมาท.mp3

094 ผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม.mp3

24 ผู้อยู่ใกล้พระนิพพาน.mp3

095 ใจที่น้อมไปในบาป.mp3

25 จิตที่ดิ้นรนกลับกลอก.mp3

096 ไม่ควรทำบาปบ่อย ๆ.mp3

26 จิตที่นำความสุขมาให้.mp3

097 เมื่อปาบยังไม่ให้ผล.mp3

27 จิตนี้ละเอียดยิ่งนัก.mp3

098 ควรทำบุญบ่อย ๆ.mp3

28 จิตนี้เที่ยวไปไกล.mp3

099 ไม่ควรดูหมิ่นบาป.mp3

29 จิตอันราคะไม่ซึมซาบ.mp3

100 ไม่ควรดูหมิ่นบุญ.mp3

30 การกั้นจิต.mp3

101 เว้นบาปเหมือนเว้นยาพิษและทางหนีภัย.mp3

31 กายนี้เหมือนท่อนไม้ไร้ประโยชน์.mp3

102 เหมือนมือไม่มีแผล.mp3

32 จิตที่ตั้งไว้ผิด.mp3

103 เหมือนปาธุลีทวนลม.mp3

33 จิตที่ตั้งไว้ชอบ.mp3

104 กำเนิดที่ต่างกัน.mp3

34 ผู้เลือกเก็บดอกไม้.mp3

105 ไม่มีที่หลบบาป.mp3

35 ผู้ตัดพวงดอกไม้ของมาร.mp3

106 เงื้อมหัตถ์มัจจุราช.mp3

36 สวนดอกไม้คือกามคุณ.mp3

107 เอาตนเข้าไปเปรียบ.mp3

37 ผู้ไม่อิ่มในกาม.mp3

108 ชีวิตเป็นที่รัก.mp3

38 เสมือนแมลงภู่เชยเกษรดอกไม้.mp3

109 ความสุขบนความทุกข์.mp3

39 กิจของตน.mp3

110 เหมือนกังสดารปากขาด.mp3

40 วาจาสุภาษิตเหมือนดอกไม้.mp3

111 เหมือนนายโคบาลต้อนฝูงโค.mp3

41 ทำกุศลเหมือนรวมพวงดอกไม้.mp3

112 เหมือนถูกไฟไหม้เพราะกรรมของตน.mp3

42 กลิ่นศีล.mp3

113 ประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้าย.mp3

43 กลิ่นชั้นสูง.mp3

114 มิจฉาวายามะ.mp3

44 ทางที่มารหาไม่พบ.mp3

115 ผู้ประดับกายประพฤติธรรม.mp3

45 ดอกบัวในกองหยากเยือ.mp3

116 กีดกันอกุศลด้วยความละอาย.mp3

46 สังสารวัฏของคนพาล.mp3

117 ผู้ฝึกตน.mp3

47 ความเป็นสหายไม่มีในคนพาล.mp3

118 เพลิงแห่งโลก.mp3

48 ความเดือดร้อนของคนเขลา.mp3

119 กายนี้.mp3

49 คนโง่สำคัญตนว่าฉลาด.mp3

120 รูปนี้.mp3

50 คนพาลเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกง.mp3

121 กระดูก.mp3

51 คนฉลาดเหมือนลิ้นรู้รสแกง.mp3

122 นครกระดูก.mp3

52 คนพาลทำตนเป็นศตรูแก่ตน.mp3

123 ธรรมของสัตตบุรุษไม่เก่า.mp3

53 กรรมอันทำให้เดือดร้อนภายหลัง.mp3

124 เจริญแต่เนื้อ.mp3

54 กรรมอันทำให้อิ่มใจ.mp3

125 นายช่างผู้ทำเรือน.mp3

55 คนพาลเห็นบาปเหมือนของหวาน.mp3

126 ไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม.mp3

56 ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา.mp3

127 การประคับประคองตน.mp3

57 เหมือนไฟที่เถ้ากลบไว้.mp3

128 ก่อนสอนผู้อื่น.mp3

58 ความรู้ของคนพาล.mp3

129 ตนเองฝึกได้ยาก.mp3

59 ความดำริของคนพาล.mp3

130 ตนเป็นที่พึ่งของตน.mp3

60 ข้อปฏิบัติเพื่อลาภและนิพพาน.mp3

131 บาปอันเกิดขึ้นในตน.mp3

61 ผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้.mp3

132 ความเบียดเบียนตน.mp3

62 ผู้เป็นที่รักของสัตตบุรุษ.mp3

133 กรรมที่ทำง่ายและทำยาก.mp3

63 มีกัลยามิตรเป็นเพื่อน.mp3

134 ผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง.mp3

64 ผู้เอิบอิ่มในธรรม.mp3

135 ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์.mp3

65 บัณฑิตย่อมฝึกตน.mp3

136 ประโยชน์ของตน.mp3

66 บัณฑิตกับนินทาและสรรเสริญ.mp3

137 ไม่ควรเป็นคนรกโลก.mp3

67 ผ่องใสเพราะธรรม.mp3

138 ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกทั้งสอง.mp3

68 บัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลง.mp3

140 ผู้ออกไปจากโลก.mp3

69 บัณฑิตไม่ทำบาป.mp3

141 ผู้ก้าวล่วงปรโลกเสียแล้ว.mp3

70 ส่วนมากเลาะไปตามฝั่ง.mp3

142 ผู้มีความสุขในโลกหน้า.mp3

71 บัณฑิตทำตนให้ผ่องแผ้ว.mp3