เนื้อหาในซีดีแผ่นนี้ ได้จากการคัดเลือกข้อมูลในแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. http://www.buddhadasa.org ได้รับอนุญาตจาก พระกิตติศักดิ์ กิตติโสภโณ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๖.
๒. http://www.manchusree.org ได้รับอนุญาตจาก คุณวิรัช มัญชุศรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖.
๓. http://www.dharma-gateway.com ได้รับอนุญาตจาก Webmaster เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗.
๔. http://www.suanmokkh.org ได้รับอนุญาต จากท่านอาจารย์ Santikaro เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗.
๕. หนังสือส่วนใหญ่และเสียงธรรมบรรยายคัดเลือกจากซีดีของบริษัท Ixora http://www.ixora.com
ซึ่งคุณวิรัช มัญชุศรี wiradm@ixora.com
รวบรวมส่งมาให้โครงการจัดหาซีดีธรรมะถวายห้องสมุดวัดไทยในต่างแดน
เพื่อเลือกใช้ในการจัดทำซีดีแผ่นนี้โดยเฉพาะ

การจัดทำมัลติมีเดียซีดีแผ่นนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมทานมูลนิธิ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ผู้คัดเลือกและตรวจทานเอกสาร
กนิษฐา อุ่ยถาวร
ปิยมงคล โชติกเสถียร
สุปราณี วอง
สุภาณี อรรถจินดา
อรรณพ สิรินันทวิทย์

ผู้ออกแบบหน้าแรกและจัดเรื่องลงซีดี อภิชาติ ตรีโรจน์พร
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

หากท่านใดประสงค์จะนำซีดีแผ่นนี้ไปแจกเป็นธรรมทาน
สามารถผลิตเพิ่มได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์หากจะนำไปผลิตเพิ่มเพื่อจัดจำหน่าย
หรือดัดแปลง ตัดต่อ เพิ่มเติม แก้ไขข้อความในซีดีแผ่นนี้ก่อนได้รับอนุญาต

หากผู้ใดต้องการใช้ข้อมูลในซีดีแผ่นนี้ ติดต่อขออนุญาตได้จาก ธรรมทานมูลนิธิ
๖๘/๑ หมู่ที่ ๖ ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐ (หน้าสวนโมกขพลาราม)
โทร. ๐–๗๗๔๓–๑๕๙๖, ๐–๗๗๔๓–๑๖๖๑–๒ โทรสาร ๐–๗๗๔๓–๑๕๙๗
(dhammadana@hotmail.com)

หากมีข้อแนะนำหรือติชมประการใดเกี่ยวกับซีดีแผ่นนี้ โปรดติดต่อคณะผู้จัดทำ
อภิชาติ ตรีโรจน์พร (treerojp@yahoo.com ) หรือ
ปิยมงคล โชติกเสถียร (piyamongol@hotmail.com) หรือ
สุปราณี วอง (supranee@worldnet.att.net)

๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗