รหัส CD092 พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
       
MP3 บันทึกที่  48 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 7 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ สม somct@se-ed.net
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ วิษณุ  visanu_te@yahoo.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
   
       
 
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นที่ 1 มีดังนี้

01 เริ่มต้นภาวนาสมถะกัมมัฏฐาน

24 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรคโดยย่อ ๆ 7 พค 2525

02 ธัมจักกับปวัตนสูตร ในวันเข้าพรรษา พศ 2521

25 การเริ่มต้นภาวนาสมถกัมมัฏฐาน 10 พค 2525

03 ปัจจยาการ ๑๒ ประการ

26 การขาดสติมีโทษ มีสติมีประโยชน์

04 เริ่มต้นภาวนา

27 ความโกรธไม่ดี ใครฆ่าความโกรธได้มีความสุข

05 ความเพียรฝึกสติปัญญาทำสมาธิ

28 อสุภะกัมมัฏฐานแก้ราคะจริต.mp3

06 เมตตาพรหมวิหาร ๔

29 การไม่ทำบาปทั้งปวง ยังกุศลให้ถึงพร้อม

07 ความเพียร ๔  27 มิย 2523

30 ใครไม่รักษาศีลมีโทษมีทุกข์  11 มค 2526

08 ทำความเพียรภาวนาเพราะอะไรจิตใจจึงไม่สงบ

31 ใครรักษาศีลได้มีความสุข

09 การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของเกิดได้ยาก

32 ทาน ศีล ภาวนา เทศน์ที่วัดประกริม

10 ความงามสามอย่างเป็นเครื่องประดับของมนุษย์

33 ที่พึ่งในโลกนี้และโลกหน้า

11 ขันติ ความอดทน 30 กค 2523

34 การฝึกสติและอุบายทำสมาธิ

12 วิปัสสนาญาณ ๑๐ ประการ 18 สค 2523

35 การสนทนาธรรมและฟังธรรมเป็นมงคล

13 แสวงหาทรัพย์ที่มีแก่นสารคือ อริยทรัพย์

36 อายตนะภายนอก ภายในพิจารณาเพื่อรู้

14 สัปปุริสธรรม 6 พค 2524

37 มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห

15 อโศกํ นาม ไม่มีความโศกเศร้า 23 พค 2524

38 ความประมาทไม่ดี ความไม่ประมาทเป็นความดี

16 ขันธ์ ๕ เป็นภาระหนัก 27 พค 2524

39 ความเพียรเพื่อพ้นทุกข์

17 ความเพียรในองค์มรรค เนื่องในวันเข้าพรรษา

40 การตั้งตนไว้ชอบเพื่อประกอบคุณงามความดี

18 ล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

41 การตั้งตนไว้ชอบ เทศน์ ณ วัดปลักกริม (สระน้ำ)

19 การทำสมาธิเริ่มต้นจนถึงความสงบ

42 ธมฺโมปทีโป พระธรรมเหมือนดวงประทีป

20 สัมมาสังกัปโป(ความดำริชอบ) 25 กย 2525

43 เทศนาเนื่องในวันออกพรรษา  9 ตค 2527

21 การทำบุญและอานิสงค์การทอดกฐิน

44 อายตนะ ๑๒ และสนทนาต่อ ที่วัดน้อย

22 รูปไม่ใช่ตัวตน 8 เมย 2525

45 การเอาชนะตนเองและสนทนาต่อ 16 ธค 2527

23 พรหมวิหาร ๔ เทศน์ที่วัดดวงแข กทม

46 สิ่งที่ควรบูชา และสิ่งที่ไม่ควรบูชา