รหัส CD059 พระธรรมเทศนา โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
วัดบวรนิเวศวิหาร ต.บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
MP3 บันทึกที่  32 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 5 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ สัมมา
ปรับปรุงต้นฉบับใหม่โดยคุณ จักรเทพ jakratep@se-ed.net
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
         

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นที่ 1  มีดังนี้  ( ม้วนที่ 001 – ม้วนที่ 030 )

ม้วนที่ ๐๐๑ หน้า ๑ สุญญตา ๑ (กำหนดป่า-แผ่นดินฯ).mp3

ม้วนที่ ๐๐๑ หน้า ๒ สุญญตา ๒ (กำหนดอากาศ-วิญญาณฯ).mp3

ม้วนที่ ๐๐๒ หน้า ๑ สุญญตา ๒ (ต่อ).mp3

ม้วนที่ ๐๐๒ หน้า ๒ สุญญตา ๓ (อนิมิตเจโตสมาธิ-นิพพาน).mp3

ม้วนที่ ๐๐๓ หน้า ๑ สุญญตา ๔ (นิยานิกธรรม).mp3

ม้วนที่ ๐๐๓ หน้า ๒ สุญญตา ๕ (สมาธินิมิต).mp3

ม้วนที่ ๐๐๔ หน้า ๑ สุญญตา ๖ (ศีล สมาธิ ปัญญา).mp3

ม้วนที่ ๐๐๔ หน้า ๒ สุญญตา ๖ (ต่อ).mp3

ม้วนที่ ๐๐๕ หน้า ๑ สุญญตา ๗ (วิธีฟังธรรม-ปฏิบัติธรรม).mp3

ม้วนที่ ๐๐๕ หน้า ๒ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตสัญญา.mp3

ม้วนที่ ๐๐๖ หน้า ๑ อนิจจสัญญาฯ (ต่อ).mp3

ม้วนที่ ๐๐๖ หน้า ๒ อานาปานสติ ขั้นกายานุปัสสนา.mp3

ม้วนที่ ๐๐๗ หน้า ๑ อานาปานสติ ขั้นเวทนานุปัสสนา.mp3

ม้วนที่ ๐๐๗ หน้า ๒ ประมวลหลักปฏิบัติ.mp3

ม้วนที่ ๐๐๘ หน้า ๑ อานาปานสติ ขั้นจิตตานุปัสสนา.mp3

ม้วนที่ ๐๑๘ หน้า ๒ รู้อิริยาบถ รู้อาการของกาย.mp3

ม้วนที่ ๐๑๙ หน้า ๑ พิจารณากายให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูล.mp3

ม้วนที่ ๐๑๙ หน้า ๒ พิจารณากายให้เห็นโดยความเป็นธาตุ.mp3

ม้วนที่ ๐๒๐ หน้า ๑ สติกำหนดเวทนา.mp3

ม้วนที่ ๐๒๐ หน้า ๒ (ต่อ).mp3

ม้วนที่ ๐๒๑ หน้า ๑ สติกำหนดจิต.mp3

ม้วนที่ ๐๒๑ หน้า ๒ นิวรณ์ ๕.mp3

ม้วนที่ ๐๒๒ หน้า ๑ ขันธ์ ๕.mp3

ม้วนที่ ๐๒๒ หน้า ๒  (ต่อ).mp3

ม้วนที่ ๐๒๓ หน้า ๑ อายตนะและสังโยชน์.mp3

ม้วนที่ ๐๒๓ หน้า ๒ โพชฌงค์.mp3

ม้วนที่ ๐๒๔ หน้า ๑ โพชฌงค์ (ต่อ).mp3

ม้วนที่ ๐๒๔ หน้า ๒ อริยสัจและปฏิบัติศีลวัตร.mp3

ม้วนที่ ๐๒๕ หน้า ๑ ญาณในอริยสัจ (ทุกข์).mp3

ม้วนที่ ๐๒๕ หน้า ๒ พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหา.mp3

ม้วนที่ ๐๒๖ หน้า ๑ ทุกข์ ๒ ขั้น.mp3

ม้วนที่ ๐๒๖ หน้า ๒ กิจในอริยสัจ ๔.mp3

ม้วนที่ ๐๒๗ หน้า ๑ กิจในอริยสัจ ๔ (ต่อ).mp3

ม้วนที่ ๐๒๗ หน้า ๒ สรุปธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน.mp3

ม้วนที่ ๐๒๘ หน้า ๑ สติ กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม.mp3

ม้วนที่ ๐๒๘ หน้า ๒ องค์ฌาน.mp3

ม้วนที่ ๐๒๙ หน้า ๑ องค์ฌาน (ต่อ).mp3

ม้วนที่ ๐๒๙ หน้า ๒ กำหนดดูทุกข์ที่ขันธ์ ๕.mp3

ม้วนที่ ๐๓๐ หน้า ๑ ทุกข์สมุทัย.mp3

ม้วนที่ ๐๓๐ หน้า ๒ ข้อปฏิบัติเพื่อความไม่เป็นทาสตัณหา.mp3