รหัสแผ่น CD054 ธรรมเทศนา โดย ท่าน ก.เขาสวนหลวง
สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง จ.ราชบุรี
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 3 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ ปิยมงคล  piyamongol@hotmail.com
ปรับปรุงคุณภาพเสียงโดยคุณ สรายุทธ asrbo@mail.utcc.ac.th
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
 

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นที่ 1  มีดังนี้

 รู้เรื่องของความว่าง

 มีดวงตาเห็นธรรม

 ความว่างดับทุกข์ได้

 หมั่นเพียรให้เห็นความว่าง

 ว่างจากตัวตนเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

 การเสียสละในวงกว้าง

 มีสติฆ่าอวิชชาตัณหา

 พิจารณาขันธ์ ๕

 การปฏิบัติตัดกิเลส

 การปฏิบัติบูชา

 ปฏิบัติให้สม่ำเสมอ

 รู้จักวางว่างจากตัวตน

 ให้เท่าทันกิเลสปรุงจิต

 อย่าหลงเสน่ห์มาร

 ไม่ยึดมั่นถือมั่น

 เดินตามรอยพระอรหันต์

 ละความยึดมั่นถือมั่น

 การปฏิบัติเป็นเรื่องทวนกระแส

 ศึกษาเข้าข้างใน

 มีสติเป็นเครื่องดักกิเลส

 ปล่อยวางให้เป็นธรรมชาติ

 ละความอยากได้ พ้นทุกข์

 มีสติอยู่ทุกเมื่อ

 สุขหรือทุกข์มีค่าเท่ากัน

 พิจารณาเห็นพระข้างใน

 การเพ่งสองลักษณะ

 มรรคผลอยู่ที่หยุด

 เพ่งให้เห็นแจ้ง

 กวาดกิเลสออกจากจิต

 เห็นแจ้งเข้ามาภายในตัวตน

 หมั่นเพียรเผากิเลส

 มีสติรู้เท่าทันอารมณ์

 ให้รู้เข้ามาข้างในตัวเอง

 พิจารณาเข้าข้างใน

 สำรวมใจไม่ทำอะไรตามกิเลส

 อดทนต่อตัณหา รู้เท่าทันกิเลส

 ข้อปฏิบัติในการฝึกใจ

 ละเวทนา ดับทุกข์ได้

 ปล่อยวางไม่ยึดถือ

 รู้ชัดในการว่างจากตัวตน

 พิจารณามองเข้าข้างใน

 เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของกิเลส

 ตรวจสอบดูจิต

 ทะเลวัฏฏสงสาร

 จิตวุ่นไม่ว่าง

 บังสุกุลเอาเอง

 ข้อปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์

 เดินทางสายเดียว

 มีสติตรวจสอบตนเอง

 ปล่อยวางไม่ยึดมั่นในตัวตน

 อย่าหลงยึดมั่นถือมั่น

 พิจารณาให้เห็นขันธ์ห้าเป็นธาตุ

 พยายามถอนตนขึ้นจากหล่ม

 เห็นโทษของนิวรณ์

 พิจารณาทุกอิริยาบถ

 มองกลับดูข้างใน

 หยุดจากกิเลส

 พยายามเพียรปฏิบัติ

 ให้ฉลาดกว่ากิเลส

 พิจารณาหยุด อยู่ในความว่าง

 พิจารณากาย พิจารณาจิต

 ดูที่จิต

 กำหนดจิต กำหนดอารมณ์

 จิตว่างไม่วุ่น ให้จิตรู้จิต

 ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

 ตรวจและรักษาโรคกิเลส

 มีสติไม่ปรุงแต่งด้วยกิเลส

 รู้จักเรือนไฟไหม้

 ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์

 วิธีฝึกปฏิบัติ

 รักษาจิตออกจากกิเลส

 หมั่นอ่านจิตใจตนเองให้ออก

 รู้จิตรู้อารมณ์ทุกขณะ

 พิจารณาศึกษาทั้งภายในภายนอก

 พิจารณากายในกาย พิจารณาจิตในจิต

 มีสติปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น

 ฝึกให้มีสติอยู่ทุกอิริยาบถ

 พิจารณาความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ

 ตั้ง นโม ต้องรู้ความหมาย

 ฝึกการเอาชนะกิเลสตลอดชีวิต

 ศึกษาให้รู้ของจริง

 ปฏิบัติให้เห็นตนเอง

 ตามรอยพระ

 หมั่นเพียรเผากิเลส

 รู้เท่าทันกิเลส

 เห็นความเป็นธาตุ

 ให้มีความกลัวและละอายต่อบาป

 พิจารณานิวรณ์ให้เห็นชัด

 ละความยึดมั่นถือมั่น

 ไม่ยึดมั่นในตัวตนแล้วว่าง

 มีอินทรียสังวรศีล

 ความปรุงแต่งของกิเลส

 ปฏิบัติให้ปล่อยวางว่างจากกิเลส

 พิจารณาเวทนาต่างๆ

 ลักษณะคนรู้จริง

 ตั้งสัจจะความเพียร

 การปฏิบัติคือการเสียสละกิเลส

 รู้จริงต้องปฏิบัติจริง

 พิจารณากาย ใจ

 อย่าเป็นทาสกิเลส

 ดับทุกข์ ดับกิเลส รู้จักปล่อยวาง

 เรื่องของสังขาร

 พิจารณาให้รู้ความเป็นจริง