รหัส CD087 ธรรมบรรยาย โดย พ.ญ.อมรา มลิลา
( ท่านเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร )
             
MP3 บันทึกที่  56 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 2 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ ไสว pooys@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 2 ( แบ่งเป็น 3 ส่วน )

001 ข้อคิดจากการพยาบาลผู้ป่วยท่กำลังจะตาย 1

ส่วนที่ 1 พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ สิงห์ทอง

002 ข้อคิดจากการพยาบาลผู้ป่วยท่กำลังจะตาย 2

001 พุทโธธัมโมสังโฆ_สิงห์ทอง 1

003 เข้าพรรษากับฆราวาส 1

002 พุทโธธัมโมสังโฆ_สิงห์ทอง 2

004 เข้าพรรษากับฆราวาส 2

003 วัดเป็นของใคร อ_สิงห์ทอง 1

005 ไขข้อข้องใจผู้ใฝ่ธรรม 1

004 วัดเป็นของใคร อ_สิงห์ทอง 2

006 ไขข้อข้องใจผู้ใฝ่ธรรม 2

005 กัมมัฏฐาน 5 อ_สิงห์ทอง 1

007 ไขข้อข้องใจผู้ใฝ่ธรรม 3

006 กัมมัฏฐาน 5 อ_สิงห์ทอง 2

008 คืนสู่โลกมายา 7เมย 35 ตอน 1

007 ธมมวโรวาท อ_สิงห์ทอง 1

009 คืนสู่โลกมายา 7 เมย 35 ตอน 2

008 ธมมวโรวาท อ_สิงห์ทอง 2

010 จุดหมายปลายทาง 1

009 27-8-22 อ_สิงห์ทอง 1

011 จุดหมายปลายทาง 2

010 27-8-22 อ_สิงห์ทอง 2

012 ธรรมปฏิบัติ 1

011 ป่าเป็นมหาวิทยาลัยผลิตใจปุถุชนให้เป็นอริยะ 1

013 ธรรมปฏิบัติ 2

012 ป่าเป็นมหาวิทยาลัยผลิตใจปุถุชนให้เป็นอริยะ 2

014 ธรรมปฏิบัติ 3

 

015 ธุดงควัตร 1

ส่วนที่ 2 ธรรมบรรยาย โดย พ.ญ.อมรา มลิลา

016 ธุดงควัตร 2

001 วิธีปฏิบัติต่อผู้ป่วยเมื่อใกล้สิ้นใจ 1

017 สัมมาสมาธิ 21 มีค 38 ตอน 1

002 วิธีปฏิบัติต่อผู้ป่วยเมื่อใกล้ส้นใจ 2

018 สัมมาสมาธิ 21 มีค 38 ตอน 2

003 วิธีปฏิบัติต่อผู้ป่วยเมื่อใกล้สิ้นใจ 3

019 สู่อิสรภาพ 1

004 หากศรัทธาแต่ขาดปัญญา 1

020 สู่อิสรภาพ 2

005 หากศรัทธาแต่ขาดปัญญา 2

021 สู่อิสรภาพ 3

006 เวชธรรม 1

022 ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม ตอน 1

007 เวชธรรม 2

023 ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม ตอน 2

008 โยนิโสมนสิการ 1

024 คลายสงสัย 17 พค 37 ตอน 1

009 โยนิโสมนสิการ 2

025 คลายสงสัย 17 พค 37 ตอน 2

010 โยนิโสมนสิการ 3

026 ความพอดี 1

011 สุขใจได้งาน 1

027 ความพอดี 2

012 สุขใจได้งาน 2

028 ดับความโกรธ ตอน 1

013 สุขใจได้งาน 3

029 ดับความโกรธ ตอน 2

014 สุขใจได้งาน 4

030 ทิฏฐิวิปลาส 1

015 มนุษย์สัมพันธ์ 1

031 ทิฏิฐิวิปลาส 2

016 มนุษย์สัมพันธ์ 2

032 ธรรมะกับการทำงาน 1

017 มนุษย์สัมพันธ์ 3

033 ธรรมะกับการทำงาน 2

018 มนุษย์สัมพันธ์ 4

034 ธรรมะกับการทำงาน 3

019 ศาสนปฏิบัติ 1

035 ธรรมะกับการทำงาน 4

020 ศาสนปฏิบัติ 2

036 พระรัตนตรัย 1

021 คุณค่าของเวลา 1

037 พระรัตนตรัย 2

022 คุณค่าของเวลา 2

038 หินลับปัญญา 1

023 ศาสนากับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 1

039 หินลับปัญญา 2

024 ศาสนากับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 2

040 เป็นอยู่อย่างสมำเสมอ 1

025 ศาสนากับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 3

041 เป็นอยู่อย่างสมำเสมอ 2

026 ศาสนากับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 4

042 โลกมายา 1

027 การปฏิบัติภาคสนาม 1

043 โลกมายา 2

028 การปฏิบัติภาคสนาม 2

044 ทุกอย่างมาแต่เหตุ ตอน 1

029 การปฏิบัติภาคสนาม 3

045 ทุกอย่างมาแต่เหตุ ตอน 2

 

046 นิวรณ์ 5 ตอน 1

ส่วนที่ 3 หนังสือในรูปแบบไฟล์ โดย พ.ญ.อมรา มลิลา

047 นิวรณ์ 5 ตอน 2

เรื่อง เอดส์ใจ

048 หยุดก่อนชน ตอน 1

เรื่อง เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี

049 หยุดก่อนชน ตอน 2

เรื่อง อย่างไรคือภาวนา

 

เรื่อง สัจจะ

 

เรื่อง สงครามล้างภพชาติ

 

เรื่อง วิธีแก้เซ็งในชีวิต

 

เรื่อง ธัมมะกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

 

เรื่อง ธรรมทำให้งาม

 

เรื่อง จิตอิสระ

 

เรื่อง จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้

 

เรื่อง คุณครูที่รัก

 

เรื่อง ความรัก

 

เรื่อง กุญแจใจ

 

เรื่อง การปฏิบัติใจ