รหัส CD079 มงคล 38 ประการ โดย ท่านมหาสมปอง มุทิโต
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ต.พระบรมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200
               
MP3 บันทึกที่  48 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 2 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณลุงสุชาติ pornnapha@clickta.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
   

มงคล คือเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ นำมาจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมี "มงคลชีวิต"  ซึ่งมี ๓๘ ประการได้แก่

   
     

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นที่ 1 มีดังนี้

๑. การไม่คบคนพาล

๘. การรอบรู้ในศิลปะ

๒. การคบบัญฑิต

๙. มีวินัยที่ดี

๓. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

๑๐.กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต

๔. การอยู่ในถิ่นอันสมควร

๑๑.การบำรุงบิดามารดา

๕. เคยทำบุญมาก่อน

๑๒.การสงเคราะห์บุตร

๖. การตั้งตนชอบ

๑๓.การสงเคราะห์ภรรยา

๗. ความเป็นพหูสูต

 

   
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นที่ 2 มีดังนี้

๑๔.ทำงานไม่ให้คั่งค้าง

๒๗.มีความอดทน

๑๕.การให้ทาน

๒๘.เป็นผู้ว่าง่าย

๑๖.การประพฤติธรรม

๒๙.การได้เห็นสมณะ

๑๗.การสงเคราะห์ญาติ

๓๐.การสนทนาธรรมตามกาล

๑๘.ทำงานที่ไม่มีโทษ

๓๑.การบำเพ็ญตบะ

๑๙.ละเว้นจากบาป

๓๒.การประพฤติพรหมจรรย์

๒๐.สำรวมจากการดื่มน้ำเมา

๓๓.การเห็นอริยสัจ

๒๑.ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย

๓๔.การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน

๒๒.มีความเคารพ

๓๕.มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

๒๓.มีความถ่อมตน

๓๖.มีจิตไม่เศร้าโศก

๒๔.มีความสันโดษ

๓๗.มีจิตปราศจากกิเลส

๒๕.มีความกตัญญู

๓๘.มีจิตเกษม

๒๖.การฟังธรรมตามกาล