รหัสแผ่น CD076 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ชุด เสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม
             
MP3 บันทึกที่  32 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 2 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ สมคเน narsizsuz@yahoo.com
ได้มีการปรับปรุงต้นฉบับใหม่ เป็นรุ่น 2 แผ่น
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้
ซีดีชุดนี้บันทึกเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม : พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) โดย อาจารย์ละม่อม บุษปวนิช เป็นผู้อ่าน คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ  ศูนย์พุทธศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   แปลงเทปเป็นซีดี 7 แผ่น (mp3)   โดยคุณประโมทย์ ตั้นวัฒนา  และได้รับการปรับปรุงอีกครั้งโดยคุณ สมคเน  เป็นรุ่น 2 แผ่นซีดี  ... เพื่อให้สามารถใช้เล่นได้ทั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่นเอ็มพีสาม รวมทั้งได้เรียบเรียงและจัดทำสารบัญใหม่ เพื่อให้เกิดความสะดวกและถูกต้องมากที่สุด

   
 
   

เนื้อหาในแผ่นที่ 1

หน้า / เวลา

ความนำ

( 1 - 11 )             47:36

บทที่ 1 ขันธ์ 5

( 15 - 31 )       1:35:06

บทที่ 2 อายตนะ 6

( 33 - 65 )       2:24:19

บทที่ 3 ไตรลักษณ์

( 67 - 78 )       6:21:05

บทที่ 4 ปฏิจจสมุปบาท

( 79 - 150 )     6:13:01

บทที่ 5 กรรม

( 151 - 222 )  5:27:52

บทที่ 6 วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน

( 223 - 260 )  3:08:32

บทที่ 7 ประเภทและระดับแห่งนิพพานและผู้บรรลุนิพพาน

( 261 - 303 )  3:09:22

บทที่ 8 ข้อควรทราบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจ

( 305 - 322 )  1:35:13

บทที่ 9 หลักการสำคัญของการบรรลุนิพพาน

( 323 - 370 )  3:56:56

บทที่ 10 บทสรุปเกี่ยวกับนิพพาน

( 371 - 393 )  1:35:26

บทที่ 11 บทความประกอบที่ 1: ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

( 395 - 430 )  3:13:44

บทที่ 12 บทความประกอบที่ 2 : ศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคม

( 431 - 454 )  1:36:39

บทที่ 13 บทความประกอบที่ 3 : อิทธิปาฏิหาริย์ และเทวดา

( 455 - 483 )  2:24:47

บทที่ 14 บทความประกอบที่ 4 : ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

( 485 - 528 )  3:12:07

บทที่ 15 บทความประกอบที่ 5 : ความสุข

( 529 - 565 )  3:12:28

 

 

เนื้อหาในแผ่นที่ 2

หน้า / เวลา

บทที่ 16 บทนำของมัชฌิมาปฏิปทา

( 569 - 619 )  4:01:05

บทที่ 17 บุพภาคของการศึกษา หรือบุพนิมิตแห่งมัชฌิมาปฏิปทา 1 : ปรโตโฆษะที่ดี

( 621 - 665 )  3:12:02

บทที่ 18 บุพภาคของการศึกษา หรือบุพนิมิตแห่งมัชฌิมาปฏิปทา 2 : โยนิโสมนสิการ

( 667 - 732 )  5:35:10

บทที่ 19 องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 1 : หมวดปัญญา

( 733 - 756 )  2:24:55

บทที่ 20 องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 2 : หมวดศีล

( 757 - 797 )  3:11:53

บทที่ 21 องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 3 : หมวดสมาธิ

( 799 - 891 )  7:17:23

บทที่ 22 อริยสัจ 4

( 893 - 924 )  3:14:02

บันทึกของผู้เขียน

( 925 – 934 )     43:20