รหัส CD074 มัลติมีเดียซีดีรอม " ทศชาติ  "
จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
               
        
 
    
 
     
เล่นได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น จำนวน 1 แผ่น
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ ปิยมงคล piyamongol@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
   
 
 
 

ชื่อโครงการ
โครงการมหาวิทยาลัยศรีปทุมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี  วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นาย อำนวย มุทิตาเจริญ
ประธานคณะกรรมการจัดทำซีดีรอมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี

หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี โดยกำหนดระยะเวลาเฉลิมฉลอง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2543 - 31ธันวาคม 2543 และได้เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ / กิจกรรมร่วมงานเฉลิมฉลองครั้งนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี อย่างหาที่สุดมิได้ โดยได้รับพระราชทานนาม " ศรีปทุม " ให้เป็นนามของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยพระราชทานความหมายว่า " บ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว " พร้อมทั้งเสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายนาม " มหาวิทยาลัยศรีปทุม " และพระราชทานปริญญาบัตร อนุปริญญา และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 , 2 และ 3

มหาวิทยาลัยศรีปทุมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ และร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
2.เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 
 

ผู้สนใจนำซีดีรอม " ทศชาติ " ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
61 ถนนพหลโยธิน บางเขน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-5799120 ต่อ 2203 2195