รหัสแผ่น CD068 พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร แผ่นที่ 1
วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
             
     
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ ปิยมงคล piyamongol@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
     

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

001 ธรรมะ ที่เกิดกับใจ

015 ธรรมเป็นของเก่า

002 ธรรมสู่ใจ

016 โลกา อัตตา ธัมมาธิปไตย

003 กายใจที่บริสุทธิ์

017 ธรรมของพระป่า

004 ปริยัติ ปฎิบัติ ปฏิเวธ

018 ธาตุขันธ์

005 ธรรมสอนโลก

019 ความบริสุทธิ์

006 พิจารณาตามความเป็นจริง

020 รู้แจ้งในขันธ์ห้าอยู่เป็นสุข

007 จิตขุ่นมั่ว

021 ธรรมะอย๋ที่กาย ใจ

008 ภาวนาเพื่อชําระใจ

022 ใจมืดเพราะยึดกาย

009 สติรักษาจิต

023 การบวชเพราะเห็นภัย

010 สัปปายะ

024 ความสุขมีอยู่ที่จิต

011 พระกรรมกร

025 ความสุขของใจ

012 หน้าที่การปฏิบัติธรรม

026 ฝึกจิตให้สงบ

013 ธรรมรักษาจิต

027 พิจารณาความเกิดแก่เจ็บตาย

014 เทวฑูต

028 อาหารกาย อาหารใจ