รหัสแผ่น CD007 พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
วัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 
MP3 บันทึกที่  16 k. Bit/s  16000 Hz  Mono. จำนวน 3 แผ่น
เล่นได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ อุ้ม aum6135@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
     
 
 
 
 

CD ชุดนี้บันทึกด้วยคุณภาพเสียงซึ่งสุ่มด้วยความถี่ 16 kB/sec (Telephone Quality) โดยใช้
CD ต้นฉบับที่ถอดมาจากเทปซึ่งสุ่มด้วยความถี่ 128 kB/sec (CD Quatlity) ต้นฉบับทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่

วัดภูริทัตตวนาราม (Buddhist Temple of America) 5615 Howard St. Ontario , CA 91762 USA.
Tel 909-988-7731 จัดทำแบ่งออกเป็น 3 แผ่น

   
   
 

แผ่นที่ 1 มีไฟล์ ทั้งหมด 281 ไฟล์

D:\0001 ความสุขที่แท้จริง การฝึกจิต.mp3

D:\0002 แสงเทียนของชีวิต.mp3

D:\0003 ผลของกรรม.mp3

D:\0004 ที่พึ่งอันสูงสุด.mp3

D:\0005 อภิธรรม.mp3

D:\0006 รู้มากยากนาน.mp3

D:\0007 เมตตาธรรม (หลักการทำสมาธิ).mp3

D:\0008 อคติ ๔.mp3

D:\0009 ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร.mp3

D:\0010 หลักการปฏิบัติ.mp3

D:\0011 ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์.mp3

D:\0012 ฟังด้วยความเคารพ สัมมาสมาธิ.mp3

D:\0013 สมบัติของใจ.mp3

D:\0014 นิวรณ์ห้าแก้ด้วย สติ สมาธิ ศรัทธา ปัญญา ความเพียร.mp3

D:\0015 สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี.mp3

D:\0016 สนทนาธรรม.mp3

D:\0017 การภาวนา.mp3

D:\0018 ความสำคัญในการฝึกจิตภาวนา.mp3

D:\0019 ปฏิบัติให้ถึงความจริง.mp3

D:\0020 อบรม กาย วาจา ใจ.mp3

D:\0021 ธรรมคือสภาพทรงไว้ซึ่งความจริง.mp3

D:\0022 การภาวนา.mp3

D:\0023 สนทนาธรรม.mp3

D:\0024 อะภิณ์หะปัจจะเวกขะณะ.mp3

D:\0025 กายะคะตาสติ.mp3

D:\0026 มนุษย์สมบัติ.mp3

D:\0027 ความสงบ.mp3

D:\0028 กายานุสติ.mp3

D:\0029 หลักการปฏิบัติ.mp3

D:\0030 งานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่สิม พุทธาจาโร.mp3

D:\0031 ลักษณะของจิต.mp3

D:\0032 สนทนาธรรม.mp3

D:\0033 อริยวงศาปฏิปทา  สนทนาธรรม.mp3

D:\0034 สัมมาทิฏฐิ.mp3

D:\0035 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน   สนทนาธรรม.mp3

D:\0036 สติ.mp3

D:\0037 สนทนาธรรม.mp3

D:\0038 ทาน ศีล ภาวนา.mp3

D:\0039 หลักการทำสมาธิ.mp3

D:\0040 ศีล สมาธิ ปัญญา.mp3

D:\0041 หลักความจริง.mp3

D:\0042 สนทนาธรรม.mp3

D:\0043 ที่พึ่งคือความสงบ.mp3

D:\0044 ใจ.mp3

D:\0045 หลักปฏิบัติ-ที่พึ่งอันสูงสุด.mp3

D:\0046 ความขยัน.mp3

D:\0047 สนทนาธรรม.mp3

D:\0048 การอยู่ร่วมกัน.mp3

D:\0049 ความเกิดเป็นทุกข์.mp3

D:\0050 ที่พึ่งของเรา.mp3

D:\0051 การทำความเพียร.mp3

D:\0052 หลักการปฏิบัติเพื่อข้ามทุกข์.mp3

D:\0053 ที่พึ่งของเรา.mp3

D:\0054 การทำบุญให้ทาน.mp3

D:\0055 ให้รู้กายเห็นกาย.mp3

D:\0056 กรรมจำแนกสัตว์-กระแต.mp3

D:\0057 ดูกายในกาย.mp3

D:\0058 ความไม่ประมาท.mp3

D:\0059 การปฏิบัติทางตรงที่สุด.mp3

D:\0060 ให้รู้กายเห็นกาย.mp3

D:\0061 อริยมรรค.mp3

D:\0062 ออกจากห้วงอวิชชาด้วยการฝึกอบรม.mp3

D:\0063 การปฏิบัติทางตรงที่สุด.mp3

D:\0064 สนทนาธรรม.mp3

D:\0065 ใช้ปัญญาปราบทิฏฐิ.mp3

D:\0066 ความสงบอยู่ที่ใจ.mp3

D:\0067 ความสุขจากการทาน ศีล ภาวนา.mp3

D:\0068 สนทนาธรรม.mp3

D:\0069 ปฏิบัติจิตภาวนา.mp3

D:\0070 นั่งปางสมาธิ.mp3

D:\0071 การปฏิบัติวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน.mp3

D:\0072 กลิ่นของศีล.mp3

D:\0073 สนทนาธรรม การแก้การสั่นขณะภาวนา-ให้มีสติ.mp3

D:\0074 สนทนาธรรม.mp3

D:\0075 ให้ศีลห้า.mp3

D:\0076 ให้พร...ติโรกุฑฑกัณฑะสุตตะคาถา อะยัญจะโขทักขิณาทินนา.mp3

D:\0077 ให้พร...อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา อัคคะโต เวปะสันนานัง.mp3

D:\0078 หลักการทำสมาธิ.mp3

D:\0079 สนทนาธรรมหลักการทำสมาธิ.mp3

D:\0080 การเข้าและการออกจากสมาธิ.mp3

D:\0081 สนทนาธรรมหลักการทำสมาธิ.mp3

D:\0082 สติคุมจิต.mp3

D:\0083 หลักยึดในการปฏิบัติ.mp3

D:\0084 กำลังของใจที่สูงสุดคือปัญญา.mp3

D:\0085 นักปฏิบัติ - ปัญญาอันชอบ.mp3

D:\0086 ของแท้ของเทียม.mp3

D:\0087 หาที่พึ่ง.mp3

D:\0088 การทำบุญ.mp3

D:\0089 ให้ระลึกถึงความดีเพื่อดับความร้อน.mp3

D:\0090 อบรมใจให้รู้ความจริงในขันธ์ห้า.mp3

D:\0091 ทาน.mp3

D:\0092 ยินดีในการปฏิบัติธรรม.mp3

D:\0093 สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์.mp3

D:\0094 อย่าส่งจิตออกนอกกาย.mp3

D:\0095 สนทนาธรรม.mp3

D:\0096 ศีล - เจตนาละเว้น.mp3

D:\0097 จิตตั้งมั่น.mp3

D:\0098 กุศลเกิดขึ้นจากการภาวนา.mp3

D:\0099 ความพอดี - ทางสายกลาง.mp3

D:\0100 ปัญญาเกิดจากการภาวนา.mp3

D:\0101 ความไม่ประมาท.mp3

D:\0102 ทำไมต้องปฏิบัติ   (เหมือน 0104 ใน 0104สมบูรณ์กว่า).mp3

D:\0103 อุบายให้จิตสงบ.mp3

D:\0104 ทำไมเราต้องปฏิบัติ.mp3

D:\0105 ศีลานุสติ.mp3

D:\0106 ธรรม - อธรรม.mp3

D:\0107 สนทนาธรรม.mp3

D:\0108 จับจิตให้ได้.mp3

D:\0109 สิ่งประดับใจ.mp3

D:\0110 ให้ระวังจิตในการปฏิบัติ.mp3

D:\0111 การสร้างกำลังใจ.mp3

D:\0112 ความไม่ประมาท ๒.mp3

D:\0113 ปิดประตูอายตนะทั้ง ๖.mp3

D:\0114 คบบัณฑิต.mp3

D:\0115 อบรมจิตให้ฉลาด.mp3

D:\0116 ทำความคิดให้สมบูรณ์.mp3

D:\0117 ตักน้ำใส่ถังแตก.mp3

D:\0118 อนุภาพของจิตที่สงบ.mp3

D:\0119 สุจริตธรรม.mp3

D:\0120 สัจธรรม.mp3

D:\0121 อุบายอบรมจิตให้สงบ.mp3

D:\0122 อบรมใจให้ได้ญาณทัสนะ.mp3

D:\0123 ตั้งศรัทธาให้เชื่อมั่น.mp3

D:\0124 ความสำรวมระวังเกิดจากการปฏิบัติ.mp3

D:\0125 ความหมายของธรรม.mp3

D:\0126 รู้ความจริง-อริยสัจ.mp3

D:\0127 กรรมย่อมจำแนกสัตว์.mp3

D:\0128 อุบายสอนจิต.mp3

D:\0129 กำหนดูกายในการภาวนา.mp3

D:\0130 ยึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง.mp3

D:\0131 รักษาจิตดวงเดียว.mp3

D:\0132 สำรวมจิต-รักษาจิต.mp3

D:\0133 สนทนาธรรม.mp3

D:\0134 กรรม-ผลของกรรม.mp3

D:\0135 ครูบาอาจารย์เป็นของหายาก.mp3

D:\0136 รู้เรื่องทุกข์ให้แจ้ง.mp3

D:\0137 กัลยาณมิตร.mp3

D:\0138 รักษาใจ.mp3

D:\0139 สนทนาธรรม.mp3

D:\0140 สติ  ๑.mp3

D:\0141 เชื่อกรรมและผลของกรรม.mp3

D:\0142 สติ  ๒.mp3

D:\0143 ที่พึ่งของเรา.mp3

D:\0144 ละชั่ว-ทำดี.mp3

D:\0145 สุขสัญญา.mp3

D:\0146 พุทโธ.mp3

D:\0147 ความสงบ.mp3

D:\0148 กุศลกรรม.mp3

D:\0149 สนทนาธรรม-ตั้งจิตให้ชอบ  ความคิดชอบ-ความดำริชอบ สำเร็จจา.mp3

D:\0150 ทำให้จิตว่าง.mp3

D:\0151 กรรมจำแนกสัตว์.mp3

D:\0152 เจริญจิตภาวนาให้ใจสงบ.mp3

D:\0153 การทำบุญ.mp3

D:\0154 หลักการฟังธรรม.mp3

D:\0155 พบความจริงที่ใจ.mp3

D:\0156 ยินดีในการทำความเพียร.mp3

D:\0157 การสมาทานศีล.mp3

D:\0158 ความสุขเกิดจากการทำบุญ.mp3

D:\0159 ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ใจ.mp3

D:\0160 การปฏิบัติอันสุดท้าย ดับเวทนา-สัญญา-ดับมโนสังขาร.mp3

D:\0161 ทุกข์ควรกำหนดรู้.mp3

D:\0162 หลวงปู่ฝั้น-การภาวนา เรื่องเด็กกับพุทโธ สนทนาธรรม.mp3

D:\0163 สนทนาธรรม-การสู้เวทนา สมมุติกับของจริง.mp3

D:\0164 การฝึกจิต  ความสุขอยู่ที่ใจสงบ  สมบัติของจิต-ต้องฝึกหัด .mp3

D:\0165 การฝึกจิต.mp3

D:\0166 สนทนาธรรม-สมบัติของจิต.mp3

D:\0167 สนทนาธรรม.mp3

D:\0168 ทานศีลภาวนา การฉันเนื้อสัตว์ ห้ามตัดต้นไม้ ห้ามขุดดิน กา.mp3

D:\0169 แสงเทียนของชีวิต.mp3

D:\0170 อบรมภาวนาวัดถ้ำศรีแก้ว.mp3

D:\0171 การทำวัดหรือสร้างวัด.mp3

D:\0172 สนทนาธรรม.mp3

D:\0173 สนทนาธรรม.mp3

D:\0174 สนทนาธรรม.mp3

D:\0175 รักษาใจให้เห็นชอบ.mp3

D:\0176 อริยสัจ ๔.mp3

D:\0177 การศึกษาและปฏิบัติธรรม.mp3

D:\0178 หลวงปู่ให้พร.mp3

D:\0179 ความสุขอยู่ที่ใจสงบ.mp3

D:\0180 อำนาจของศรัทธา.mp3

D:\0181 บันทึกไว้ที่ใจ.mp3

D:\0182 วัดปฏิบัติ.mp3

D:\0183 สร้างที่พึ่งร่วมกัน สร้างสมาคมชาวพุทธหรือวัด.mp3

D:\0184 สรณที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐ.mp3

D:\0185 วัดปฏิบัติ.mp3

D:\0186 ดับอวิชชาด้วยธรรมของพระอริยะ.mp3

D:\0187 สมบัติของใจ.mp3

D:\0188 นิสัยของผึ้งต่างจากแมลงวัน.mp3

D:\0189 ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่จิต.mp3

D:\0190 ความตั้งใจมั่นอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น.mp3

D:\0191 ที่พึ่งอันสูงสุด.mp3

D:\0192 สนทนาธรรม.mp3

D:\0193 ตาบอดคลำช้าง.mp3

D:\0194 หลักการปฏิบัติจิตภาวนา.mp3

D:\0195 ความสำรวม.mp3

D:\0196 สนทนาธรรม-แม่ชีLiz.mp3

D:\0197 ปัจจุบัน-อดีต-อนาคต-การกำหนดจิต มนุษย์สมบัติ.mp3

D:\0198 สมบัติของพระพุทธเจ้า.mp3

D:\0199 อบรมใจให้มีสติ-พุทโธ.mp3

D:\0200 ธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อน สำเร็จด้วยใจ.mp3

D:\0201 ลักษณะของสมาธิ.mp3

D:\0202 การอบรมจิตให้สงบเพื่อให้เกิดความสุข.mp3

D:\0203 สร้างความรู้เพื่อบำบัดทุกข์.mp3

D:\0204 การภาวนาคือการสอดส่องดูใจของเรา.mp3

D:\0205 หลวงปู่สุวัจน์เล่าการเดินธุดงค์.mp3

D:\0206 การเดินธุดงค์ตอนพ่อของหลวงปู่เสีย วัดต่างจากบ้านอย่างไร .mp3

D:\0207 วัดต่างจากบ้านอย่างไร พ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร.mp3

D:\0208 ธุดงค์ภาคใต้มีถ้ำมาก.mp3

D:\0209 ขันติธรรม การสำรวมกาย วาจา ใจ.mp3

D:\0210 นักปฏิบัติ.mp3

D:\0211 สุตมยปัญญา.mp3

D:\0212 กรรมฐาน-พุทโธ.mp3

D:\0213 สติ.mp3

D:\0214 สนทนาธรรม.mp3

D:\0215 อนิสงฆ์ของการปฏิบัติด้วยความเคารพและอ่อนน้อม.mp3

D:\0216 อินทรีย์ ๕.mp3

D:\0217 ความรู้ตัว-สติสัมปชัญญะ.mp3

D:\0218 สติเป็นธรรมที่ควรเจริญให้สมบูรณ์.mp3

D:\0219 สำรวมใจ.mp3

D:\0220 ความพอดีของจิต.mp3

D:\0221 ธรรมทั้งหลายมีเหตุที่จิต.mp3

D:\0222 พลังจิตจากสมาธิ.mp3

D:\0223 เจริญสติให้จิตตั้งมั่น.mp3

D:\0224 รวมจิตให้พอดีเป็นสมาธิ.mp3

D:\0225 รู้เหตุแห่งทุกข์เพื่อให้ถึงความสุข.mp3

D:\0226 ทางออกจากทุกข์เพื่อความสุขที่แท้จริง.mp3

D:\0227 ของจริงอย่างประเสริฐอยู่ที่ใจของเรา.mp3

D:\0228 กำหนดจิตให้รู้กายในกาย.mp3

D:\0229 ธรรมทั้งหลายมาจากเหตุ.mp3

D:\0230 กรรม.mp3

D:\0231 จิตที่ฝึกดีแล้วใช้งานได้ดีมาก.mp3

D:\0232 โอปนยิโก.mp3

D:\0233 รู้ทุกข์ให้จริงเพื่อให้ถึงซึ่งความสุข.mp3

D:\0234 สมาธิเหมือนดาบที่คมกล้า.mp3

D:\0235 สร้างสัมมาทิฏฐิ.mp3

D:\0236 พ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร.mp3

D:\0237 นิยยานิกธรรม.mp3

D:\0238 สร้างศรัทธา.mp3

D:\0239 ความเคารพ.mp3

D:\0240 ความสุขอยู่ที่ใจสงบ.mp3

D:\0241 การฝึกจิตให้รู้สภาวะแห่งความจริง.mp3

D:\0242 ความสุขขึ้นกับการกระทำ.mp3

D:\0243 วันอาสาฬหบูชา-ธรรมจักรกัปปะวัตตะนะสูตร.mp3

D:\0244 การทำบุญ-ทำทานเพื่ออริยทรัพย์.mp3

D:\0245 สมบัติของใจ.mp3

D:\0246 หลักการทำสมาธิ.mp3

D:\0247 สร้างบารมีจากการอบรมจิตใจ.mp3

D:\0248 สร้างสัมมาทิฏฐิจากจิตภาวนา.mp3

D:\0249 ความเคารพนอบน้อม.mp3

D:\0250 อิทธิบาท ๔.mp3

D:\0251 ภาวนาให้รู้ถึงซึ่งความจริง.mp3

D:\0252 จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง จิตที่ฝึกแล้ว ทำสุขมาให้.mp3

D:\0253 สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี.mp3

D:\0254 ธรรมกับโลก.mp3

D:\0255 การภาวนาให้ดูกายดูใจ.mp3

D:\0256 การภาวนาแบบอาจารย์กงมา.mp3

D:\0257 ทุกขัง อะริยะสัจจัง.mp3

D:\0258 มรรคาทางปฏิบัติคือศีล สมาธิ ปัญญา.mp3

D:\0259 อบรมใจให้มีกำลังเพื่อให้ชนะเวทนา.mp3

D:\0260 ปฏิจจสมุปบาท.mp3

D:\0261 การศึกษาในสภาบันอันสูงสุดเพื่อให้พ้นทุกข์.mp3

D:\0262 ภาวนาให้รู้ถึงความจริงของกาย.mp3

D:\0263 ปฏิบัติเพื่อตัวเรา.mp3

D:\0264 หลักเบื้องต้นของการภาวนา.mp3

D:\0265 รสพระธรรมชนะรสทั้งปวง.mp3

D:\0266 ธัมมัสสวนมัย.mp3

D:\0267 ความฉลาดอันสูงสุดที่เหนือความทุกข์เหนือความตาย-กุสลาธรรม.mp3

D:\0268 ภาวนาแยกกาย เวทนา จิต.mp3

D:\0269 อย่าส่งจิตออกนอกให้รู้ตัวรู้กาย.mp3

D:\0270 สนทนาธรรม.mp3

D:\0271 ภาวนาเพื่อดับทุกข์.mp3

D:\0272 จิตที่เป็นกุศล ขุมทรัพย์อันประเสริฐอยู่ที่ใจ.mp3

D:\0273 วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ (คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร).mp3

D:\0274 จิตตัง ทันตัง สุขาจะหัง (จิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมาให้).mp3

D:\0275 บุญสำเร็จจากการภาวนา.mp3

D:\0276 ภาวนาให้รู้เหตุแห่งทุกข์ เพื่อให้พ้นทุกข์.mp3

D:\0277 แต่งใจให้พอดี.mp3

D:\0278 ความไม่ประมาท.mp3

D:\0279 พระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม.mp3

D:\0280 อานุภาพของทาน ศีล ภาวนา การสร้างวัด-ปฏิปทาของหลวงปู่มั่น.mp3

D:\0281 พุทโธเป็นที่พึ่งอันสูงสุด.mp3