รหัสแผ่น CD048 ซีดีมัลติมีเดีย ชุด รวมแก่นธรรม
เผยแผ่เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
           
รวมไฟล์หลายประเภท จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ ธัญลักษณ์ tmchote@poppymail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
   

พระไตรปิฎกฉบับเรียนพระไตรปิฎก รุ่นที่ 2  (ชุดปรับปรุงจากต้นฉบับ)

*** แก้ไขไฟล์ที่ผิดพลาด 3 เล่ม : (เล่มที่ 06,77,88)
- พระไตรปิฎกภาษาไทย (ฉบับสยามรัฏฐ)
- พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลภาษาไทย (ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย)
- พระไตรปิฎกภาษาบาลี - อรรถกถาบาลี
- หนังสือเรียนนักธรรม ตรี - โท - เอก
- หนังสือเรียนบาลี ประโยค ๑ - ๙ (เปรียญธรรม)
- มิลินทปัญหา ภาษาไทย - บาลี
- ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ
- สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณฺณนา
- สัตตปัพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา (อธิบายพระวินัย)
- หนังสือมนต์พิธี (หนังสือสวดมนต์)
- พจนานุกรมภาษาบาลี - ไทย - อังกฤษ
- ธรรมานุกรม : สมเด็จฯ กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
- เกมตอบคำถามธรรมะ

o พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน
- พระไตรปิฎกภาษาไทย - อรรถกถาภาษาไทย
- มิลินทปัญหา ภาษาไทย
- วิสุทธิมรรค ภาษาไทย
- หนังสือพุทธธรรม ของ พระธรรมปิฎก
- สารานุกรมธรรมะ
- บดสวดมนต์ต่างๆ

o พจนานุกรมพุทธศาสน์
o มิลินทปัญหา V. 1.00
o พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
o เสียงพระธรรมเทศนา (MP3)
   - หลวงปู่เทสก์  เทสรังส รวมเวลา 16 ชั่วโมง 51 นาที 9 วินาที
   - หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ 15 เรื่อง รวมเวลา 4 ชั่วโมง 47 นาที 39 วินาที

o ธัมมโชติ วิเคราะห์พุทธธรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยคำพูดง่ายๆ เพื่อคนรุ่นใหม่.

วิธีใช้งาน >ใส่แผ่นในเครื่องคอมพิวเตอร์
> เปิดโปรแกรม Windows Explorer
> คลิ้กเข้าไปที่ Drive : CD Rom ที่ใส่แผ่นเอาไว้
> ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ “วิธีใช้งาน.txt”