รหัสแผ่น CD047 บรรยายธรรม อ.เสถียร โพธินันทะ
เผยแผ่เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
                 
   
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 3 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจาก นพ. คงศักดิ์ kongsakt@sbcglobal.net
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

แผ่นที่ 1

13-ปฏิจจสมุปบาท 3

01-ปฐมเหตุของโลก

14-ปฏิจจสมุปบาท 4

02-กำเนิดโลก กำเนิดชีวิต

15-ตรรกวิทยา

03-สุนทรียถาพในพระพุทธศาสนา000

16-เหตุการณ์ก่อนพุทธปรินิพพาน

04-พุทธวิธีในการปฏิรูป

17-เหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพาน

05-อาการจิต

18-ทุติยสีงคายนา 1

06-ขันธวาที

19-ทุติยสีงคายนา 2

07-สุญญตา

บทความ

08-หลักของสุญญตา

บทความ\การเวียนว่ายตายเกิด 1

09-ปกติวาที - สมยวาที

บทความ\การเวียนว่ายตายเกิด 2

10-ปรปัจจัย

บทความ\ปฐมเหตุของโลกและชีวิต

11-ปฏิจจสมุปบาท 1

บทความ\ประวัติอจ.เสถียร โพธินันทะ0000

12-ปฏิจจสมุปบาท 2

บทความ\เสถียร ชุดที่ 1 รูป

   
 
   

แผ่นที่ 2

34-พุทธศิลป์ในประเทศจีน

20-ประวัติพุทธศาสนา

35-พระถังซำจั๋ง 1

21-งานพระธรรมฑูต 1

36-พระถังซำจั๋ง 2

22-งานพระธรรมฑูต 2

37-พุทธศาสนาในญี่ปุ่น

23-พุทธศาสนาในอินเดีย 1

38-นิกายมหายาน 1

24-พุทธศาสนาในอินเดีย 2

39-นิกายมหายาน 2

25-พุทธศาสนาในอิหร่าน-อินเดีย 1

40-พระไตรปิฎกมหายาน

26-พุทธศาสนาในอิหร่าน-อินเดีย 2

41-อภิธรรมมหายาน

27-ลัทธิลังกาวงศ์ในสุวรรณภูมิ 1

บทความ

28-ลัทธิลังกาวงศ์ในสุวรรณภูมิ 2

บทความ\Oldประวัติอจ.เสถียร โพธินันทะ

29-พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ

บทความ\ประวัติอจ.เสถียร โพธินันทะ

30-ศาสนาสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์

บทความ\พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย

31-พุทธศาสนาในธิเบต

บทความ\พระสูตรมหายาน

32-พุทธศาสนาในประเทศจีน 1

บทความ\อรรถกถาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

33-พุทธศาสนาในประเทศจีน 2

บทความ\เสถียร ชุดที่ 2 รูป

       
 
   

แผ่นที่ 3

 

42-คัมภีร์กถาวัตถุ 1

56-สารพัดปัญหา 7

43-คัมภีร์กถาวัตถุ 2

57-สารพัดปัญหา 8

44-วิจัยคัมภีร์กถาวัตถุ 1

58-สารพัดปัญหา 9

45-วิจัยคัมภีร์กถาวัตถุ 2

59-สารพัดปัญหา 10

46-วิจัยคัมภีร์กถาวัตถุ 3

60-สารพัดปัญหา  11

47-วิจัยคัมภีร์กถาวัตถุ 4

บทความ

48-วิจัยเวสสันดรชาดก

บทความ\การเวียนว่ายตายเกิด 1

49-ตอบปัญหาเรื่องพระเจ้า000

บทความ\การเวียนว่ายตายเกิด 2

50-สารพัดปัญหา 1

บทความ\ปฐมเหตุของโลกและชีวิต

51-สารพัดปัญหา 2

บทความ\ประวัติอจ.เสถียร โพธินันทะ

52-สารพัดปัญหา 3

บทความ\พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย00000

53-สารพัดปัญหา 4

บทความ\พระสูตรมหายาน

54-สารพัดปัญหา 5

บทความ\อรรถกถาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

55-สารพัดปัญหา 6

บทความ\เสถียร ชุดที่ 3 รูป