รหัสแผ่น CD045 พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
             
   
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  22050 Hz  Mono. จำนวน 2 แผ่น
เล่นได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากพระกิตติศักดิ์ เขมรโต ( วัดกอบกุลรัตนาราม )
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

001_กรรม.mp3

058_มรรค.mp3

002_กระจกเครื่องส่อง.mp3

059_มัคคสมังคี.mp3

003_กายคตาสติ.mp3

060_มารห้า.mp3

004_การกำหนดรู้ทุกข์.mp3

061_รวมใจ.mp3

005_การค้ากำไร ขาดทุน.mp3

062_รังกิเลส.mp3

006_การฝึกหัดสมาธิ.mp3

063_รูปธรรม นามธรรม.mp3

007_การฝึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ

064_ลักขโมย.mp3

008_การฟังธรรม.mp3

065_ลิงติดตัง.mp3

009_กิเลส.mp3

066_วันปวารณาออกพรรษา.mp3

010_กิเลส2.mp3

067_วันมาฆบูชา.mp3

011_ขันธโลก.mp3

068_วันวิสาขบูชา.mp3

012_ขันธ์5.mp3

069_วันเกิดพระอาจารย์.mp3

013_ขั้นตอนพระพุทธศาสนา.mp3

070_วันเฉลิมพระชนม์พรรษา.mp3

014_ความตื่น.mp3

071_วิธีภาวนา.mp3

015_ความประมาท.mp3

072_วิธีเข้าถึงพระรัตนตรัย.mp3

016_ความปลอดโปร่ง.mp3

073_ศรัทธา ปัญญา.mp3

017_ความรัก.mp3

074_ศรัทธา.mp3

018_ความหมั่นเพียร.mp3

075_ศรัทธาและความไม่ประมาท.mp3

019_ความเกิดดับ.mp3

076_ศาสนา.mp3

020_ความแก่.mp3

077_ศีลธรรม.mp3

021_คุณพระพุทธ.mp3

078_สติ จิต ใจ.mp3

022_คูหาใจ.mp3

079_สติ รักษาจิต.mp3

023_จาคานุสสติ.mp3

080_สติปัญญา.mp3

024_จิต ใจ.mp3

081_สติปัฏฐาน4-กายานุปัสสนา.mp3

025_จิต.mp3

082_สติปัฏฐาน4-จิตตานุปัสสนา.mp3

026_จิตหลอกลวง.mp3

083_สติปัฏฐาน4-ธรรมานุปัสสนา.mp3

027_ตั้งสติพิจารณากายกับใจ.mp3

084_สติปัฏฐาน4-เวทนานุปัสสนา.mp3

028_ต้นตอและที่ดับของพระพุทธศาสนา

085_สภาวธรรม.mp3

029_ทาน ศีล.mp3

086_สังคายนา.mp3

030_ที่ตั้งเจริญเสื่อมของพระพุทธศาสนา

087_สังฆานุสสติ.mp3

031_ทุกข์.mp3

088_สีลานุสสติ.mp3

032_ธรรม.mp3

089_หนี้พระคุณ.mp3

033_ธรรมประทีป.mp3

090_หลักการฟังธรรมเทศนา.mp3

034_ธรรมะเป็นของเก่า.mp3

091_อนัตตลักขณสูตร.mp3

035_ธรรมานุสสติ.mp3

092_อนัตตา.mp3

036_ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร.mp3

093_อวิชชา.mp3

037_ธาตุ4.mp3

094_อัปปมัญญา4.mp3

038_ธาตุวัฏฐาน.mp3

095_อานาปานสติ.mp3

039_นักรบ.mp3

096_อายตนะ6.mp3

040_นิโรธ.mp3

097_อายตนะภายนอกภายใน.mp3

041_บังสุกุลเป็น.mp3

098_อารมณ์.mp3

042_บันได 3 ชั้น.mp3

099_อุปสมานุสสติ.mp3

043_ผู้ไม่จน.mp3

100_เกิด ดับ.mp3

044_ฝึกหัดจิต.mp3

101_เครื่องขยาย(ลำโพง).mp3

045_พระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า

102_เทวตานุสสติ.mp3

046_พระธรรมในพระพุทธศาสนา.mp3

103_เปลือก กระพี้ แก่น.mp3

047_พระพุทธศาสนาเกิดที่ใจ.mp3

104_เพียรรักษาความดี.mp3

048_พระรัตนตรัย.mp3

105_เราเป็นหนี้ของโลก.mp3

049_พระศาสนา.mp3

106_แก่ เจ็บ ตาย.mp3

050_พัฒนาใจ.mp3

107_แนวปฏิบัติ - .mp3

051_พิษเกิดจากกายกับใจ.mp3

108_แยบคายอุบาย.mp3

052_พุทธศาสนากับสังคม.mp3

109_แยบคายในการแก้ทุกข์.mp3

053_พุทธศาสนามีคุณค่ามหาศาล.mp3

110_โลกธาตุ.mp3

054_พุทธานุสสติ.mp3

111_ใจ.mp3

055_ภาวนา.mp3

112_ไตรสรณคมน์.mp3

056_มนุษย์แปลกประหลาด.mp3

113_ไฟราคะ โทสะ โมหะ.mp3

057_มรณานุสสติ.mp3