รหัสแผ่น CD042 พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
             
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 2 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากพระกิตติศักดิ์ เขมรโต ( วัดกอบกุลรัตนาราม )
และอีกส่วนจาก คุณ สมคเน arsizsuz@yahoo.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 2

001_การบริหารจิต

022_วิธีทำสมาธิในชีวิตประจำวัน2

002_การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นวิธีการดับไฟนรก

023_วิธีทำสมาธิในชีวิตประจำวัน3

003_การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุทธ

024_วิธีทำสมาธิในชีวิตประจำวัน4

004_การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา

025_วิธีสร้างพลังจิตปราบขันธมาร

005_จิตหลุดพ้น เหนือบุญเหนือบาป

026_ศีล สมาธิ ปัญญา ในทางปฏิบัติ

006_ตัดกรรม

027_ศีล สุตะ ปัญญา จาคะ และวิมุตติ

007_ทุกข์ และ มหาสติ

028_ศีล-วิธีทำสมาธิเพื่อแก้ปัญหา

008_นิมิต และ วิปัสสนา

029_อารักขกรรมฐาน4

009_บริกรรมภาวนา และกำหนดรู้

030_เรื่องของญาณ

010_ปฏิปทาของครูบาอาจารย์

031_เรื่องของสมาธิ

011_ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ

032 การปฎิบัติภาวนาจิต 23 เม.

012_ปรึกษา และสนทนาธรรม1

033 การฝึกสมาธิภาวนาที่เป็นองค์แห่งณาน

013_ปรึกษา และสนทนาธรรม2

034 ศีลเป็นคุณธรรมของมนุษย์

014_ปรึกษา และสนทนาธรรม3

035 เทศน์ ณ

015_ปรึกษา และสนทนาธรรม4

036 สมถะและวิปัสสนากัมมัฎฐานการปฏิบัติ

016_พุทธานุสสติ และ ตอบปัญหา

037 บริกรรมภาวนาตามกำหนดรู้

017_ละความชั่ว ทำความดี

038 งานท่านพ่อเฟื่อง

018_ลักษณะจิตเป็นพุทธะ

039 ปฏิปทาครูบาอาจารย์

019_วิถีจิต

040 ศีล สมาธิ ปัญญา

020_วิธีทำสมาธิตามแบบท่านพระอาจารย์เสาร์

041 ทุกข์และมหาสติ-จิตแท้จิตดั่งเดิม

021_วิธีทำสมาธิในชีวิตประจำวัน1

042 ตายแล้วเกิด