รหัสแผ่น CD038 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ( รุ่นแยกหมวดธรรม )
             
   
MP3 บันทึกที่  96 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ สมคเน narsizsuz@yahoo.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

ลำดับ

รายการ

เวลา

01

จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา

78.18

02

ตำแหน่งของข้อปฏิบัติทางจิตใจในระบบพระพุทธศาสนา

101.48

03

ความสัมพันธ์ระหว่างจิตภาวนากับปัญญาภาวนา

84.58

04

บุพภาคของการเจริญภาวนา

12.07

05

ปลิโพธ

10.46

06

เข้าหากัลยาณมิตร เรียนกรรมฐานกับพระอาจารย์        

11.25

07

เลือกหาที่สัปปายะ              

7.35

08

พิธีสมาทานกรรมฐาน         

8.49

09

พิธีสมาทานกรรมฐาน คุณพระรัตนตรัย          

13.34

10

สมาทานศีล อธิษฐาน แผ่เมตตา มรณสติ ระลึกถึงบุญ ข้อห้าม

41.42

11

ความหมายของภาวนา กรรมฐาน อารมณ์       

19.55

12

กรรมฐานที่ใช้ในการเจริญสมถภาวนา            

11.22

13

กรรมฐาน๔๐       

55.30

14

เกณฑ์ในการเลือกกรรมฐาน             

5.49

15

จริต๖และหลักการดูจริต    

12.36

16

การเลือกกรรมฐานโดยพิจารณาให้เหมาะกับจริต         

7.58

17

ขีดขั้นของความสำเร็จที่กรรมฐานจะให้ได้     

9.24

18

ผลสำเร็จของการเจริญจิตภาวนา การละนิวรณ์ สมาธิ ๓ อย่าง

12.16

19

สมาบัติ๘ อภิญญา๖             

19.29

20

ความก้าวหน้าหรือขั้นตอนในการปฏิบัติ นิมิต๓ ภาวนา ๓ ขั้น    

22.13

21

จากจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐาน

49.15

22

ความหมายของวิปัสสนา    

10.15

23

วิปัสสนาภูมิ๖       

43.56

24

โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ           

41.05

25

วิสุทธิ๗ 

24.28

26

วิปัสสนาญาณ๙    

11.54

27

ญาณ๑๖ 

13.33

28

ปริญญา๓              

7.22

29

อนุปัสสนา๓         

2.07

30

ตัวอุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติ(วิปัลลาส๔ วิปัสสนูปกิเลส๑๐)

9.10

31

ความจริงที่ถูกเปิดเผยโดยวิปัสสนา  

7.14

32

หลักการทั่วไปของสติปัฏฐาน           

5.16

33

ความหมายของสติปัฏฐาน 

10.21

34

อารมณ์ของสติปัฏฐานโดยย่อ

7.54

35

กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน   

26.52

36

เวทนา – จิตตา - ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน   

17.22

37

ข้อสังเกตและข้อแตกต่าง   

7.14

38

หลักการปฏิบัติ ความมุ่งหมาย และตัวทำงาน 

11.59

39

วิธีการกำหนดและวางใจ    

26.15

40

กระบวนวิธีปฏิบัติและเทคนิค           

6.11

41

การใช้อานาปานสติโยงสู่สติปัฏฐานสี่              

12.27

42

ลำดับการปฏิบัติในการเจริญอานาปานสติ ๑๖ ขั้น         

10.19

43

ข้อควรทราบที่๑(สิกฺขติ=ศึกษาว่า ปชานาติ=รู้ชัดว่า)     

2.27

44

ข้อควรทราบที่๒(สังขาร๓)

19.29

45

ข้อควรทราบที่๓(นิวรณ์๕ องค์ฌาน๕ ธรรมสมาธิ๕)    

43.20

46

ลำดับการปฏิบัติ  

23.05

47

หมวดที่๑ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  

13.51

48

หมวดที่๒ เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน              

11.04

49

หมวดที่๓ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

14.12

50

หมวดที่๔ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน              

12.20

51

ความสำเร็จของการปฏิบัติ(โพชฌงค์๗)           

21.48