รหัสแผ่น CD037 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ชุด จาริกบุญ จาริกธรรม
             
   
MP3 บันทึกที่  128 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ สมคเน narsizsuz@yahoo.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

ชุด จาริกบุญ จารึกธรรม ตอนที่ 01
ย้อนทางเข้าสู่แดนพุทธภูมิ   ( ณ อโศการาม เมืองปัตนะ )

ชุด จาริกบุญ จารึกธรรม ตอนที่ 02
เฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ   ( พระมูลคันธกุฎี เขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์ )

ชุด จาริกบุญ จารึกธรรม ตอนที่ 03
ความยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทั้งเจริญและเสื่อม   ( นาลันทามหาวิหาร OLD NALANDA )

ชุด จาริกบุญ จารึกธรรม ตอนที่ 04
หัวใจธรรม จากจุดศูนย์กลาง   ( เวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห์ )

ชุด จาริกบุญ จารึกธรรม ตอนที่ 05
โพธิพฤกษ์ – โพธิญาณ   ( ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา )

ชุด จาริกบุญ จารึกธรรม ตอนที่ 06
จุดเริ่มของแผ่นดินธรรม   ( ธัมเมกขสถูป สารนาถ )

ชุด จาริกบุญ จารึกธรรม ตอนที่ 07
ถ้าสังเวชเป็น ก็จะได้เห็นธรรมกาย   ( มกุฏพันธเจดีย์ เมืองกุสินารา )

ชุด จาริกบุญ จารึกธรรม ตอนที่ 08
ที่ประกาศอิสรภาพของมนุษย์   ( ลุมพินี ในเขตประเทศเนปาล )

ชุด จาริกบุญ จารึกธรรม ตอนที่ 09
ทางสายกลาง เพื่อชีวิตสังคมที่สุขสมบูรณ์   ( พระคันธุกุฎี ที่พระเชตวัน เมืองสาวัตถี )

ชุด จาริกบุญ จารึกธรรม ตอนที่ 10
รักษาธรรม คือรักษาความเป็นไท ( โรงแรมแอมบาสเดอร์ อชันตา ออรังคาบาด )