รหัส CD030 พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
วัดบรรพตคีรี ( ภูจ้อก้อ ) กิ่งอำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร
             
   
MP3 บันทึกที่  56 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 2 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ จักรเทพ jakratep@se-ed.net
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 2

01 หลวงปู่ออกปฏิบัติปีแรก

36 โลกุตรธรรม ๑

02 ใจเป็นใหญ่ ๑

37 โลกุตรธรรม ๒

03 ใจเป็นใหญ่ ๒

38 ศาสนาของนักปราชญ์ ๑

04 กรรมฐานเอกในทางพระพุทธศาสนา

39 ศาสนาของนักปราชญ์ ๒

05 (ไม่ทราบหัวข้อธรรม)

40 ศาสนาของนักปราชญ์ ๓

06 ปฏิปทาที่ไม่จืดจาง ๑

41 ศาสนาแห่งเหตุผล

07 ปฏิปทาที่ไม่จืดจาง ๒

42 โลกของสัตว์และหนทางหลุดพ้น

08 บวชปฏิบัติ

43 บวชทั้งกายทั้งใจ

09 ก้อนธรรม ก้อนกิเลส

44 ทุกข์ในโลก ๑

10 ข้อวัตรหลวงปู่มั่นยุคบ้านหนองผือ

45 ทุกข์ในโลก ๒

11 ลูกไม้ของโลกคือทุกข์เท่านั้น

46 อนิจจตา...ธรรมที่เป็นใหญ่ในโลก

12 เจตนาและไตรสิกขาชั้นโลกุตร

47 องคุลิมาลโจร ๑

13 อยู่กับหมู่คณะ 14

48 องคุลิมาลโจร ๒

14 ใจไม่ถึงโลกุตรธรรมก็ขาดที่พึ่ง

49 องคุลิมาลโจร ๓

15 อกาลิโก ๑

50 โสเป็นโสตาย ๑

16 อกาลิโก ๒

51 โสเป็นโสตาย ๒

17 สมาธิ ฌาน

52 ภัยในวัฏสงสาร

18 มรรควิถี

53 อารักขกัมมัฏฐาน

19 อุบายสอนสัตว์ของพระศาสดา

54 ทาน ศีล ภาวนา

20 เด็ดเดี่ยว

55 ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ๑

21 กายคตาสติ

56 ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ๒

22 นักทัศนาจร

57 พญาจิตราช ๑

23 ผู้รู้อยู่ใต้อนิจจัง

58 พญาจิตราช ๒

24 คำสั่งของบิดา

59 ที่ตั้งแห่งกรรมฐาน

25 มหาโลกุตรคุณ

60 อายตนะ

26 ธรรมทั้งหลายจงส่งคืน ๑

61 ธรรมปลุกศรัทธา ๑

27 ธรรมทั้งหลายจงส่งคืน ๒

62 ธรรมปลุกศรัทธา ๒

28 ตอบปัญหาธรรมะ ๑

63 ข้อวัตรหลวงปู่มั่น ๑

29 ตอบปัญหาธรรมะ ๒

64 ข้อวัตรหลวงปู่มั่น ๒

30 เตือนใจผู้ภาวนา ๑

65 ข้อวัตรหลวงปู่มั่น ๓

31 เตือนใจผู้ภาวนา ๒

66 ตาบอดถ่ายถูกช่อง

32 แว่นส่องใจ ๑

67 ภูมิธรรมโสดาบัน

33 แว่นส่องใจ ๒

 

34 จะละกามวิตกอย่างไร ๑

 

35 จะละกามวิตกอย่างไร ๒