รหัส CD028  ซีดีพระไตรปิฎก ฉบับเรียนพระไตรปิฎก ( มจร. ) เวอร์ชั่น 2
เผยแผ่เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
             
         
   
เล่นได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น จำนวน 1 แผ่น
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ สุพัฒน์ agromaster@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
         
 
 
   

ในแผ่นประกอบด้วยชุดหนังสือดังนี้

- พระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฏฐ จำนวน ๔๕ เล่ม
- อรรถกถาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฏฐ จำนวน ๔๘ เล่ม
- พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฏฐ จำนวน ๔๕ เล่ม
- พระไตรปิฎกและอรรถกถาไทยฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน ๙๑ เล่ม
- หนังสือหมวดนักธรรม ตรี โท เอก จำนวน ๕๒ เล่ม
- หนังสือหมวดเปรียญ ประโยค ๑ ถึง ๙ จำนวน ๘๐ เล่ม
- หนังสือหมวดสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน ๘ เล่ม
- เกมส์คำถามคำตอบความรู้ทางพระพุทธศาสนา
- พจนานุกรมและธรรมานุกรม

สามารถใช้งานโปรแกรมโดยตรงจากแผ่นซีดี หรือติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง และเล่นโดยไม่ต้องใช้แผ่นซีดี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามได้ที่  http://www.learntripitaka.com/