รหัสแผ่น CD022 พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
             
   
MP3 บันทึกที่  32 k. Bit/s  32000 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ อุ้ม aum6135@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

043 การฝึกจิต

075 เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง

044 เรื่องของธรรมะ

076 วันที่ 8 มกราคม 2520

045 เรื่องของใจ

077 วันที่ 9 มกราคม 2520

046 การบวช

078 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2520

047 แก้ข้อหาคนดูหมิ่นศาสนา

079 วันที่ 11 มีนาคม 2520

048 การฝึกใจ

080 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2521

049 ศีล สมาธิ ปัญญา

081 วันที่ 12 ธันวาคม 2521

050 ความบริสุทธิ์ของใจ

082 วันที่ 29 ธันวาคม 2521

051 มัฏฐกุณทลี

083 วันที่ 27 มีนาคม 2522

052 การพิจารณากาย

084 วันที่ 8 เมษายน 2522

053 อบรมก่อนวันทอดกฐิน

085 การปฏิบัติธรรมของนักบวช

054 กรรมฐานห้า

086 วันที่ 29 กันยายน 2522

055 ทำไมนำไฟมาเผาใจ

087 วันที่ 11 ตุลาคม 2522

056 สติปัฏฐานสี่

088 วันที่ 14 ตุลาคม 2522

057 อบรมเฉพาะนักบวช

089 วันที่ 18 มกราคม 2523

058 ธรรมเหนือกิเลส

090 พระกรรมกร อบรมข้อวัตรและข้อปฏิบัติของพระ

059 วันที่ 27 มกราคม 20

091 พิจารณาถอนความกำหนัดยินดี 15 ม.ค.20

060 วันที่ 25 มิถุนายน 20

092 ภาวนาวิธีแก้นิวรณ์

061 วันที่ 11 สิงหาคม 20

093 การฝึกฝนจิต

062 วันที่ 5 ธันวาคม 20

094 เทศน์ในงานศพ ท.อ.7

063 วันที่ 23 ธันวาคม 20

095 การปฎิบัติธรรม

064 กายมีแต่ของสกปรก 17 มี.ค. 21

096 รักษาธรรม

065 วันที่ 23 พฤษภาคม 21

097 กตัง กรณียัง

066 วันที่ 11 พฤศจิกายน 21

098 วันที่ 1 มีนาคม2522

067 วันที่ 24 มีนาคม 22

099 ธรรมะของพระพุทธเจ้า 12ม.ค.2523

068 วันที่ 30 สิงหาคม 22

100 วันที่25 ม.ค.2523

069 วันที่ 19 กันยายน 22

101 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2523

070 วันที่ 21 กันยายน 22

102 มาฆบูชา 1 มี.ค.2523

071 วันที่ 24 ตุลาคม 22

103 ยอดธรรม 26 ก.พ.2523

072 วันที่ 30 พฤศจิกายน 22

104 ให้บวชถึงใจ3มี.ค.2523

073 เทศน์อบรมพระ 12 ธันวาคม 22

105 มรณะสติ 24มี.ค.2523

074 วันที่ 7 ธันวาคม 2518