รหัสแผ่น CD021 พระธรรมเทศนา รวมพระอาจารย์ ชุดที่ 2
รวม 7
ครูบาอาจารย์
         
 
       
พระอาจารย์จวน
   
         
MP3 บันทึกที่  24 k. Bit/s  22000 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ อุ้ม aum6135@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
       

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

โฟลเดอร์ 01  พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร

โฟลเดอร์ 02 หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล

01 ธรรมะที่เกิดจากใจ

01 สัมมาทิฎฐิ       

02 ปริยัติ ปฎิบัติ ปฏิเวธ

02 สัมมาทิฎฐิ       

03 ภาวนาเพื่อชำระใจ                          

03 สัมมาทิฎฐิ       

04 สัปปายะ

04 สัมมาทิฎฐิ       

05 พระกรรมกร

 

06 เทวทูต

โฟลเดอร์ 03 หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท

07 โลกา อัตตา ธัมมาธิปไตย

01 เทศน์ที่วัดป่าธรรมสถิต 13 พ.ค.37

08 ธาตุขันธ์

02 มรรคสมังคี

09 ความบริสุทธิ์

03 การบริกรรมพุทโธ

10 ธรรมะอยู่ที่กาย ใจ

04 รู้ตามความเป็นจริง เทศน์ที่วัดอโศกราม

11 การบวชเพราะเห็นภัย

05 หลักการภาวนา

12 ความสุขของใจ

06 มรรคสมังคี

13 พิจารณาความเกิดแก่เจ็บตาย

 

14  พิจารณาตามความความเป็นจริง

โฟลเดอร์ 04 หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

15 ธรรมสู่ใจ

01 หลวงปู่ดูลย์ตอบปัญหาจิตตภาวนา

16 กายใจที่บริสุทธิ์

02 ตอบปัญหาธรรม

17 ธรรมสอนโลก

03 ธรรมเทศนา

18 จิตขุ่นมัว

04 เทศนาและตอบปัญหาธรรม

19 หน้าที่การปฏิบัติธรรม

05 ธรรมเทศนา

20 ธรรมรักษาจิต

06 ธรรมเทศนา

21 ธรรมเป็นของเก่า

 

22 ธรรมของพระป่า

โฟลเดอร์ 05 หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม

23 รู้แจ้งในขันธ์ห้าอยู่เป็นสุข

01 มลคลทิพย์ พระมาลัยโปรดสัตว์

24 ใจมืดเพราะยึดกาย

02 พระโมคคัลลานะปราบมาร

25 ความสุขมีอยู่ที่จิต

03 ยอดธรรม

26 ฝึกจิตให้สงบ

04 หัวใจพระพุทธศาสนา

27 อาหารกาย อาหารใจ

05 หัวใจเป็นศาสนา

28 สติรักษาจิต

 

29 อบรมวันพระ

โฟลเดอร์ 06  หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

30 จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้

01 การทำใจให้เป็นสมาธิ

31 เทศน์อบรมพระ

02 การทำใจให้เป็นสมาธิ2

32 อบรมพระ

03 การทำใจให้เป็นสมาธิ3

33 อบรมเฉพาะนักบวช

04 อริยสัจ4

34 ศีลห้า

05 อริยสัจ4

35 ทวนกระแสใจ

 

36 สุขังวะตะ สุขหนอ สุขหนอ

โฟลเดอร์ 07 พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

37 ไตรภพ

01 ธุดงคกรรมฐาน ก

38 วันออกพรรษา

02 ธุดงค์กรรมฐาน ข

39 สมณสัญญา

03 วิปัสสนาวิถี ก

40 สมณสัญญา

04 วิปัสสนาวิถี ข

41 ธรรมะเป็นยารักษาจิต

05 วิปัสสนาวิถี ค

42 พระประเภทต่างๆ

06 วิปัสสนาวิถี ง

 

07 วิปัสสนาวิถี จ

 

08 วิปัสสนาวิถี ฉ

 

09 พรหมวิหาร ก