รหัสแผ่น CD012  ธรรมเทศนา ชุดกำลังใจ โดย พระจุลนายก
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ บางละมุง ชลบุรี ๒๐๑๕๐
                 
     
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 4 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ มลวิภา molvipha@ksc15.th.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
   
 


 
 

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 2

แผ่นที่ 3

แผ่นที่ 4

76 สารธรรม

110 พุทธมามกะ

146 แก้ปัญหาด้วยธรรมะ

186 ปีใหม่ ๒๕๔๗

77 กถาวัตถุ ๑๐

111 ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว

147 เรียนรู้ชีวิต

187 บรรลุธรรม

78 พระปฐมเทศนา

112 ข้อวัตรปฏิบัติ

148 ประเมินตน

188 ปัจจัยเกื้อหนุน

79 การอยู่จำพรรษา

113 เชื่อพระพุทธเจ้า

149 ตั้งเป้า วางแผน

189 หน้าที่ของพุทธศาสนิกชน

80 ทางสายกลาง

114 ปัญหาอยู่ที่ใจ

150 เข้าวัดทำบุญ

190 เรามีกรรมเป็นของๆตน

81 ใจ

115 แก้ทุกข์ที่ใจ

151 ดูใจ

191 เนกขัมมบารมี

82 ความเพียร

116 ทัพพีในหม้อแกง

152 สุขแท้ สุขปลอม

192 ชำระกายวาจาใจ

83 สังฆทาน

117 ทำบุญให้ทาน

153 การเสียสละ

193 หน้าที่หลักของชีวิต

84 แว่นส่องใจ

118 กรรมลิขิต

154 ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ

194 สำคัญที่ใจ

85 พระปัจฉิมโอวาท

119 ทดแทนคุณ

155 ลูกตุ้มนาฬิกา

195 อู่ซ่อมบำรุงใจ

86 กำลังใจ

120 เหยื่อปลายเบ็ด

156 มรรค

196 ฟังธรรมให้เกิดผล

87 การฟังธรรม

121 หยดน้ำบนใบบัว

157 พระรัตนตรัย

197 การฟังธรรมเป็นของยาก

88 สภาพจิต

122 เข็นครกขึ้นภูเขา

158 อำนาจวาสนา

198 แพ้เป็นพระ

89 สัพเพ ธัมมา อนัตตา

124 สติ

159 อนิจจัง           

199 เบรกใจ

90 กาย กับ ใจ

125 ชีเปลือย

160 บวช ๒ ประเภท

200 ภาวนามยปัญญา

91 พรอยู่ที่ตัวเรา

126 ครึ่งผี ครึ่งคน

161 บรรลุธรรมด้วยการฟัง

201 ชีวิตมีไว้ทำความดี

92 โง่ หรือ ฉลาด

127 ทวนกระแสจิต

162 ฟังด้วยสติ

202 ใจเป็นประธาน

93 สังขาร

128 ความฝัน

163 คบคนดี

203 ศาสดา

94 ปลีกวิเวก

129 ความเชื่อ

164 พลังจิต

204 มันเป็นอย่างนี้แหละ

95 ที่พึ่งทางใจ

130 ปฏิบัติธรรม

165 สิ่งที่ควรรู้

205 โอกาสทองของชีวิต

96 วันพระ

131 บิณฑบาต

166 ขั้นบันได

206 สมถภาวนา

97 สัจจอธิษฐาน

132 อารักขกรรมฐาน

167 รู้ทัน

207 วิปัสสนาภาวนา

98 สรณธรรม

133 เป้าหมายของธรรม

168 ความกลัว

208 กายวิเวก จิตวิเวก

99 ขันธ์ ๕

134 ความรู้

169 ความโลภ

209 สังวร 

100 สมุทัยสัจ

135 วันดี

170 ชาร์จแบตเตอรี่

210 กรรมฐาน

101 สติ

136 ทำดี ละชั่ว

171 ปั้นดินให้เป็นพระ

211 มงคลชีวิต

102 ปัจจัย ๔ ของใจ

137 การบวช

172 ผู้กำกับ

212 อย่าประมาท

103 เปลี่ยนกระแส

138 เห็นทุกข์เป็นสุข

173 ฉลาดกับเฉลียว

213 ทำดีได้ดี

104 สิ่งมหัศจรรย์

139 กำลังทำอะไรอยู่

174 ปฏิบัติบูชา

214 พระที่บ้าน 

105 ของยืมเขามา

140 ธัมมานุสติ

175 ชำระจิตใจ

215 ธรรมของจริง

106 สุข ๒ แบบ

141 ทำบุญ            

176 กิเลสมาร

216 พรหมวิหาร ๔

107 บัว ๔ เหล่า

142 สะสมบารมี

177 อวิชชา

217 ที่พึ่ง

108 เส้นทางชีวิต

143 ความเห็นที่ถูกต้อง

178 สัปปายะ

218 กิจที่ต้องทำ 

109 รักษาธรรมยิ่งกว่าชีวิต

144 บริโภคนิยม

179 ความถูกต้อง

219 มักน้อยสันโดษ 

 

145 ขัดเกลาจิตใจ

180 ศรัทธา (๒)

220 หน้าที่ของมนุษย์ 

 

 

181 ศีลธรรม

221 คู่มือชีวิต 

 

 

182 สมมุติ

222 ทางเลือก 

 

 

183 อสรพิษ

223 มงคล ๔ ขั้น 

 

 

184 สุนัขขี้เรื้อน

224 องค์ประกอบของชีวิต

 

 

185 เวลา

225 ศึกษาปฏิบัติธรรม

 

 

ดูภาพวัดญาณฯ

226 ท่านอาจารย์สุชาติ

 

 

อ่านกำลังใจ 1 - 13

อ่านกำลังใจ 1 - 15 

 
       
     

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นที่ 1 รวมธรรมชุด กำลังใจ 5 และ 6
เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นที่ 2 รวมธรรมชุด กำลังใจ 7 , 8 และ 9
เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นที่ 3 รวมธรรมชุด กำลังใจ 10 ,11 , 12 และ 13
เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นที่ 4 รวมธรรมชุด กำลังใจ 14 ,15 , 16 และ 17
พระธรรมเทศนา โดย พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
ในพระบรมราชูปถัมภ์
บางละมุง ชลบุรี ๒๐๑๕๐
  http://www.kammatthana.com
ต้นฉบับเดิมมี 8 แผ่น ทางเว็บได้แปลงไฟล์
และบันทึกใหม่ให้มีขนาดลดลงเหลือ 4 แผ่น