รหัสแผ่น CD004 พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี แผ่นที่ 1
วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
               
       
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ สมบูรณ์ ต.  somboont@clickta.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
 
       

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

วันที่ / เวลา

001 ขันธ์ห้าเป็นภาระอย่างยิ่ง

 17 สค 13 (43:31)

002 รูปธรรม นามธรรม

 15 กย 13 (38:54)

003 ไตรสรณคมน์ (๑)

 22 พย 13 (43:59)

004 แยบคายในการภาวนา

 19 มค14 (28:32)

005 มาร

 24 เมย 14 (40:48)

006 พุทธคุณครั้งที่ 1

 27 พค 15 (34:33)

007 พุทธคุณครั้งที่ 2

 04 มิย 15 (44:34)

008 วันอาสาฬหบูชา (1)

 11 กค 19 (39:05)

009 ความเข้าใจในธรรม

 03 กพ 20 (14:39)

010 มนุษย์มีหลายประเภท

 03 เมย 20 (40:05)

011 สติปัญญา

 13 กพ 21 (17:48)

012 ทำไมพระพุทธเจ้า

 12 กค 21 (28:00)

013 บุญบาปเกิดที่ใจ

 14 พย 21 (26:53)

014 นิวรณ์ห้า (๑)

 29 พย 21 (26:56)

015 นิวรณ์ห้า (๒)

 07 ธค 21 (25:22)

016 สติรักษาจิต (๒)

 30 ธค 21 (18:21)

017 มารห้า (๑)

 10 มค 22 (49:46)

018 หลักปฏิบัติธรรม

 27 มค 22 (17:32)

019 ชีวิตเป็นของน้อยนิด

 15 กพ 23 (29:07)

020 ความงามในพุทธศาสนา

 22 พค 23 (18:14)

021 ประโยชน์ของขันธ์

 19 สค 23 (21:34)

022 ธรรมอาศัยความสงบ

 25 พย 23 (28:53)

023 การฝึกหัดจิต

 07 ธค 23 (22:23)

024 ความตื่น (ปีใหม่)

 05 มค 24 (26:13)

025 จิต

 30 กค 24 (23:36)

026 ความเกิดดับ

 25 สค 24 (29:08)

027 กัมมัฏฐาน

 21 ตค 24 (24:25)

028 เบื้องต้นการภาวนา

 04 พย 24 (25:39)

029 การแจกอักขระพยัญชนะ

 26 พย 24 (29:28)

030 คนสี่เหล่า

 22 พค 25 (39:53)

031 ฝึกหัดกรรมฐาน

 13 กค 25 (29:29)

032 ธรรม (๒)

 19 พย 26 (25:35)

033 หลักปฏิบัติพระพุทธศาสนา00000000000

 04 ธค 26 (29:32)

034 ตื่นหาธรรม

 03 มค 27 (27:03)

035 มรรค (๑)

 21 พย 14 (36:17)

036 มรรค (๒)

 02 ธค 14 (27:53)

037 พุทธคุณครั้งที่ ๑

 27 พค 15 (34:47)

038 พุทธคุณครั้งที่ ๒

 04 มิย 15 (44:45)

039 แยกโลกออกจากธรรม

 30 กย 15 (44:23)

040 ฟังเทศน์ ฟังธรรม

 01 พค 16 (39:26)

041 สติรักษาจิต (๒)

 30 ธค 21 (19:06)

042 ธรรม ญาณ สมาธิ

 06 ธค 16 (46:08)

043 ความฉลาดในความโง่

 08 ธค 16 (33:26)