รหัสแผ่น CD001 ซีดีพระไตรปิฏก รวม 3 ชุด
เผยแผ่เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
             
จำนวน 1 แผ่น เล่นกับคอมพิวเตอร์เท่านั้น
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับแผ่นต้นฉบับจากคุณ สมบูรณ์ ต.  และ ผู้ไม่ออกนาม
ปรังปรุงต้นฉบับใหม่โดยคุณ ปิยมงคล piyamongol@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

1.พระไตรปิฏก ฉบับ เรียนพระไตรปิฏก
- พระไตรปิฎก / อรรถกถา ภาษาบาลี
- พระไตรปิฎกภาษาไทย
- พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล
- หลักสูตรนักธรรม / เปรียญ
- คัมภีร์อื่นๆ
- สัตตปัพพบุพพสิกขา และบุพพสิกขาวรรณนา ภิกขุปาฏิโมกฺขปาลิ ฯลฯ

2.พระไตรปิฏก ฉบับ สมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬา
- พระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฏฐ จำนวน ๔๕ เล่ม
- อรรถกถาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฏฐ จำนวน ๔๘ เล่ม
- พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฏฐ จำนวน ๔๕ เล่ม
- พระไตรปิฎกและอรรถกถาไทยฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน ๙๑ เล่ม
- หนังสือหมวดนักธรรม ตรี โท เอก จำนวน ๕๒ เล่ม
- หนังสือหมวดเปรียญ ประโยค ๑ ถึง ๙ จำนวน ๘๐ เล่ม
- หนังสือหมวดสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน ๘ เล่ม
- เกมส์คำถามคำตอบความรู้ทางพระพุทธศาสนา
- พจนานุกรมและธรรมานุกรม

3. CD พระไตรปิฏก ฉบับ ธรรมทาน
- พระไตรปิฎก / อรรถกถา ภาษาไทย
- ระบบค้นหาข้อความในพระไตรปิฎก และ อรรถกถา
- ระบบเชื่อมโยงระหว่างพระไตรปิฎก และ อรรถกถา
- คัมภีร์อื่นๆ
- วิสุทธิมรรค , มิลินทปัญหา ฯลฯ

4.บทสวดมนต์ ( MP3 ) – มนต์พิธี , ขานนาค , ทำวัตรเช้า-เย็น (แปล) ฯลฯ

5.พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ รวม 2 เวอร์ชั่น

6.พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525